Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Abt. 36.

Zij is belast met het algemeen beheer en de daarmede verbonden ontvangst en overneming der fondsen, effecten en gelden, op den voet der bepalingen, voorgeschreven bjj het derde hoofdstuk van het Algemeen Reglement. Zij belegt de beschikbare gelden op zooda nige wijze, als zij in overeenstemming met die bepalingen het meest raadzaam oordeelt.

Het bedrag der aldaar in Art. 25 voorgeschreven jaarlijksche verhooging van het kapitaal ter voorziening in de schade bg brand, wordt, onverminderd de bjj te voegen rente, op voordragt dezer Sub-Commissie, vastgesteld door de Algemeene Vergadering van Januari voor het ingetreden jaar.

Abt. 37.

Zij heeft geene vrijheid, fondsen te verkoopen, dan op besluit van de Algemeene Commissie. (Zie Art. 24, Alg. Regl.)

Abt. 38.

Zij is belast met het doen van alle betalingen, bij de Commissie bekend en goedgekeurd, met uitzondering nogtans van hetgeen tot de bijzondere Kerken betrekking heeft, en door de respectieve Sub-Commissiën tot haar bestuur, onder verantwoording aan de Commissie van Financiën, wordt uitbetaald, of waaromtrent bij dit Reglement nog anders mocht bepaald zijn.

Abt. 39.

Zij doet in elke maandelijksche gewone vergadering der Algemeene Commissie opgaaf van ontvangsten en uilgaven, door haar sedert de laatst voorgaande vergadering gedaan, om te worden opgenomen in de notulen

Sluiten