Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Abt. 42.

Zij kan één of meer van hare leden belasten met de ontvangst van alle bij haar te ontvangen baten, daaronder begrepen de renten van de Kapitalen, ingeschreven in de Grootboeken der Nationale Schuld.

Voor de ontvangst echter van Legaten en Erfstellingen worden jaarlijks, in de vergadering van April, twee van hare leden door den Voorzitter der Algemeene Commissie bepaaldelijk aangewezen.

Legaten en Erfstellingen, aan bijzondere Kerken besproken, worden door hare respectieve Sub-Commissiën in ontvangst genomen.

Abt. 43.

Zij heeft de bevoegheid om, voor zooveel zij dit noodig acht, zich van eenen Makelaar in fondsen te bedienen, uit een door haar voorgedragen drietal door de Algemeene Commissie te benoemen.

Abt. 44.

Zij zorgt dat de boeken, hare administratie betreffende, behoorlijk worden gehouden, en houdt eeuen staat in duplo van alle bezittingen, waarvan één exemplaar berust in haar Archief en één bij haren Voorzitter.

Op hare voordragt wordt door de Algemeene Commissie een bezoldigde Boekhouder aangesteld.

Abt. 45.

Zij is belast met het nemen van alle voorbereidende maatregelen betrekkelijk de kollekte bg Art. 28 van het Algemeen Reglement bedoeld.

Het daartoe door haar te ontwerpen adres wordt in vergadering van November ingediend, ten einde door die Vergadering beoordeeld en gearresteerd, en daarna in haren naam te worden uitgevaardigd.

Sluiten