Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. Commissie ter Bezuiniging.

Abt. 46.

De Commissie ter bezuiniging bestaat uit zes leden, die als zoodanig fungeren, zoo lang ,zij, na hunne benoe ming tot deze Sub-Commissie, leden zgn der Algemeene Commissie, echter onder deze bepaling, dat uit zes van de na te noemen acht Sub-Commissiën tot de Kerken, respectievelijk slechts één lid in deze Commissie zitting hebbe. Zij kiest zelve haar bestuur.

Abt. 47.

Zij vergadert in de Kerkmeesters-kamer van de WesterKerk, en - wordt door een der Deur-waarders van die Kerk bediend, zonder dat deze daarvoor wordt bezoldigd.

Abt. 48.

Zij is in het algemeen bedacht op alles, wat strekken kan om de uitgaven te verminderen, en dient daartoe in voorkomende gevallen de Vergadering van consideratie en advies.

Abt. 49.

Bij het openvallen van eenige betrekking, waarvan de begeving aan de Algemeene Commissie is opgedragen, beoordeelt de Commissie ter Bezuiniging, en wel, voor zoo veel betreft eenen Beambte in eene bijzondere Kerk, in vereeniging met de Sub-Commissie tot die Kerk, de voorwaarden, waarop zoodanige begeving zou behooren te geschieden, met in acht neming van het bepaalde bij Art. 20 van het Algemeen Reglement en van de Besluiten, door de Commissie te dien aanzien genomen of te nemen, en dient die Vergadering deswege met haren raad.

Zij neemt bijzonder in overweging in hoe verre of re-

* 2

Sluiten