Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cognitiën, of subsidiën van jaarwedde, vnurgeld, enz., al dan niet zullen gevorderd of verleend worden.

C. Commissie ter Vermeerdering.

Art. 50.

De Commissie ter Vermeerdering bestaat uit zes leden, die als zoodanig fungeren, zoolang zij, na hunne benoeming tot deze Sub-Commissie, leden zgn der Algemeene Commissie, echter onder deze bepaling, dat uit zes van de na te noemen acht Sub-Commissiën tot de Kerken, respectievelijk slechts één lid in deze Commissie zitting hebbe. Zij kiest zelve haar bestuur.

Art. 51.

Zg vergadert in de Kerkmeesters-kamer van de Oude Kerk, en wordt door een der Deur-waarders van die Kerk bediend, zonder dat deze daarvoor wordt bezoldigd.

Art 52.

Zij is in het algemeen bedacht op alles, wat strekken kan om de inkomsten op eene betamelijke wijze te vermeerderen, en dient daartoe in voorkomende gevallen de Vergadering van consideratie en advies.

Art. 53.

Zij staat in rechtstreeksche betrekking met, en heeft het toezicht over het, bjj Art. 13 van het Algemeene Reglement bedoelde Collegie van Collectanten en zijne werkzaamheden ; alles volgens de bestaande wet voor dat Collegie, onder hare goedkeuring vastgesteld.

Art. 54.

Aan haar is opgedragen al hetgeen het verleenen van plaatsen in de gedistingueerde banken betreft, en het teekenen, minstens door twee van hare leden, van de daar-

Sluiten