Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor af te geven beween, bowlende aanduiding der banken, waarvoor het bewijs geldig is. Zij zorgt dat in die banken alléén aan bevoegde personen bet recht van zitting gegeven worde, terwijl in twijfelachtige gevallen de beslissing aan de Algemeene Commissie verblijft.

Door de Commissie ter vermeerdering wordt zorg gedragen, dat de Kosters behoorlijke opgaven ontvangen van de namen der personen, aan wie vorenstaande bewijzen zgn afgegeven.

Abt. 55. 44r-"^'''

Zij neemt in ontvangst de gelden voor de plaatsen in bovengemelde banken, voor zooveel die verschuldigd zijn, welke zij door haren bode doet invorderen, en verantwoordt die aan de Commissie van Financiën. Aan haar levert zg daarvan in Januari een' algemeenen staat iu, over het afgeloopen jaar.

D. Commissie tot de Orgels.

Abt. 56.

De Commissie tot de Orgels, bestaande uit drie leden, verschaft aan de Sub-Commissiën, op hare aanvragen, zoodanige inlichtingen, als deze in betrekking tot het onderhoud der Orgels zullen behoeven, en dient de Algemeene Vergadering van consideratie en advies omtrent alle zaken de Orgels betreffende, die door de Vergadering in hare handen worden gesteld, en in het bijzonder ten aanzien van het jaarlgksche rapport van den Orgel-toezichthouder.

E. Commissiën tot bijzonder bestuur over de Kerk-gebouwen.

Abt. 57.

De Commissiën tot bijzonder bestuur over de Kerk-gebo uwen bestaan ten getale van acht, ieder van drie leden

2*

Sluiten