Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 58.

De Noorder-Kerk, de Nieuwezijds-Kapel, de Zuider-, Oude , Nieuwe- en Wester-Kerken worden ieder door eene afzonderlijke Sub-Commissie bebeerd. De OudezijdsKapel is met de Eilands-Kerk, en de Ooster- met de Amstel-Kerk te dien aanzien vereenigd.

Art. 59.

Bij de jaarlgksche aankomst van nieuwe of herkozen leden, worden deze Sub-Commissiën bij minnelijke schikking zamengesteld, met inachtneming echter van het vastgestelde bij de 2e alinea van Art. 15, en onder bepaling, zooveel mogelijk, dat nimmer eene dezer Commissiën geheel vernieuwd worde.

Art. 60.

'Elke van deze Sub-Commissiën vergadert minstens eenmaal 's maands in de Kerk-meesters-kamer der Kerk of Kerken onder baar bijzonder bestuur, en worden door een der Deur-waarders bij hare Kerk bediend, zonder dat deze daarvoor wordt bezoldigd.

Art. 61.

Bij iedere Sub-Commissie, wier leden overigens hunne werkzaamheden onderling verdeelen, wordt naauwkeurig aanteekening gehouden van hare verrichtingen, en van de besluiten der Algemeene Vergadering, die eenige betrekking hebben tot het beheer der Kerk-gebouwen en van hetgeen daaraan verder verbonden is.

De notulen van het afgeloopen jaar worden in de vergadering der Algemeene Commissie van de maand Januari ter tafel gebracht, om door den Voorzitter en den eersten Secretaris te worden geviseerd.

Sluiten