Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

e. het verhuren der zit-plaatsen, met uitzondering van

die in de gedistingueerde banken, in overeenstemming

met Art. 57 van dit Reglement. ƒ. het verleenen van graf-ruimte in de Kerken en op

de Begraafplaatsen, en het toezicht op alles, wat

met het begraven in betrekking staat. g. de ontvangst en uitgaaf van alle gelden, aan hare

bijzondere administratie verbonden. Bij dit een en ander worden de navolgende bepalingen in acht genomen.

ad a.

Aet. 66.

Alle werkzaamheden aan de Kerk- en andere gebouwen geschieden na ingewonnen advies en onder toezicht van den betrokken Opzichter; en ten aanzien der Orgels, in overeenstemming met de voorlichting, door de Commissie tot de Orgels te geven.

Voor zooveel aanbelangt het gewoon jaarlijksch onderhoud van een en ander, doen de genoemde Opzichters, ingevolge hunne Instructie vóór 15 October aan de respectieve Sub-Commissiën opgave, met raming van kosten. De Sub-Commissiën leveren voor 1 November bij de financieele Commissie eene begrooting der vermoedelijke ontvangsten en uitgaven van iedere Kerk voor het volgende dienstjaar in, volgens vastgesteld model, die als onderdeden der algemeene begrooting in de daartoe strekkende vergadering, in art. 43 bedoeld, worden beoordeeld en vastgesteld.

Aet. 67.

Geenerlei reparatie, verbetering of verfraaiing, waarvan de kosten meer dan / 500,— bedragen, mag worden bewerkstelligd, dan onder goedkeuring der Alge-

Sluiten