Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meene Oommissie, na ingewonnen advies der Commissie van Financiën in vereeniging met de Sub-Commissie tot de betrokken Kerk.

Ast. 68.

Wanneer de kosten van eenige werkzaamheid, in het voorgaand artikel bedoeld, naar raming meer dan f 1000,— bedragen, geschiedt daarvan naar een door den Opzichter gemaakt bestek aanbesteding. Ingeval van onderhandsche aanbesteding moeten minstens drie personen tot de inschrijving worden uitgenoodigd.

Aet. 69.

De Sub-Commissiën zorgen, dat van het aantal Bgbels, in elke Kerk aanwezig, eene behoorlijke Inventaris voorhanden zg en deze jaarlijks geverifieerd worde. Even zoo moet van het tot elke Kerk behoorende mobilair, bij een' behoorlijken staat, blijken, en deze van tijd tot tijd worden geverifieerd.

ad b.

Aet. 70.

Aan het toezigt van de Sub-Commissiën zgn onderworpen de Kerkelijke Beambten, voor zoo verre de Kerkeraad het zich niet heeft voorbehouden.

Aet. 71.

De Sub-Commissiën zgn verplicht, van alle openvallende posten bij de Kerken, en evenzoo van elke aanstelling, aan haar bg dit Reglement opgedragen, dadelijk aan de Algemeene Commissie kennis te geven.

Aet. 72.

Ingeval van plichtverzuim van de Kerkelijke Beambten,

Sluiten