Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door de Sub-Commissiën tot de Eerken:

de Orgel-treders,

de Graven-makers-knechts,

de Bedienden tot het schoon houden der Eerken, met kennisgeving aan de Algemeene Vergadering.

Abt. 91.

Bij overigden of ontstentenis van een der Beambten, tot eene Kerk behoorende, voorziet de Sub-Commissie der betrokken Kerk onverwijld in de tijdelijke vervulling der dienst, ten bate en koste van hem, zijne betrekkingen of erven, ter beoordeeling van dezelve Sub-Commissie; en, voor zooveel zoodanig persoon door de Algemeene Commissie was aangesteld, geeft zij van dat overigden of die ontstentenis kennis in de eerstvolgende gewone vergadering.

Abt. 92.

De benoeming van eenen opvolger geschiedt zoodra mogelijk. Voor zooveel zij van de Algemeene Vergadering uitgaat, wordt daarbij in acht genomen het bepaalde bij Art. 49 van dit Reglement, en voorts, dat de nieuw benoemde in dienst trede den eerst volgenden eersten April of eersten October, tenzij op voorstel der in genoemd Artikel bedoelde Sub-Commissiën daaromtrent anders wordt besloten.

Art. 93.

Tot de betrekking van Koster zgn alleen benoembaar leden der Gemeente, die, meerderjarig volgens de wet, den leeftgd van 50 jaren nog niet hebben bereikt. Vrouwen kunnen voor die betrekking niet in aanmerking komen. De echtgenoot van den Koster moet lidmaat zgn van eene der Protestantscbe Kerkgenootschappen. De Koster van de Nienwe Kerk mag geene andere maat-

Sluiten