Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schappelijke betrekking bekleedeu, noch eenig ander beroep uitoefenen.

De Kosters der overige Kerken mogen met toestemming van de respectieve Sub-Commissiën hunner kerken nog andere betrekkingen waarnemen, mits de dienst van de Kerk daardoor geen schade lijdt.

Aet. 94.

Ten einde in de vervulling eener vacante Kosters-plaats te voorzien, wordt in de eerste gewone vergadering, volgende op die, waarin de vakature is medegedeeld, een gros geformeerd, waarop gebracht worden zoo vele bevoegde personen, als door de aanwezige leden, ieder tot een maximum van twaalf, worden opgegeven.

Uit het gros wordt in dezelfde vergadering een twaalftal gemaakt bij betrekkelijke meerderheid van stemmen.

Wanneer bij het formeeren van het twaalftal, twee of meer personen evenveel stemmen verwerven, zoo dat het onzeker is, wie hunner op het twaalftal geplaatst zal worden, worden deze aan eene vernieuwde stemming onderworpen, en bij herhaalde staking beslist het lot.

In de daarop volgende gewone vergadering wordt uit dat twaalftal, bij volstrekte meerderheid van stemmen, zes- en drietal zamengesteld, en geschiedt uit dit laatste evenzoo de keuze.

Bij het zamenstellen van zes en drietal, wordt, indien de volstrekte meerderheid niet is verkregen, nog ééne vrije stemming beproefd, en, zoo ook deze mislukt, gestemd over hen, die de meeste stemmen verkregen, met dien verstande, dat zulks geschiede over twee, wanneer nog ééne plaats, en over drie, wanneer nog twee plaatsen onvervuld zgn, en zoo vervolgens.

Wanneer, bjj de benoeming van het drie-tal, de volstrekte meerderheid ontbreekt, wordt herstemd over de twee, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd. Bjj staking van stemmen beslist het lot.

Sluiten