Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Al de stemmingen, in dit artikel vermeld, geschieden bij gesloten biljetten, en, voor de zamenstelling van twaalf-, zes- en drietallen, niet over eiken persoon, maar telkens bij ééne stemming. De vorenstaande bepalingen zijn niet toepasselijk wanneer bij het open vallen eener vakature van Koster, onder de mededingers zich ook Kosters van andere Kerken bevinden. Alsdan wordt bij meerderheid van stemmen beslist of, en zoo ja, wie van de Kosters van andere Kerken, in de vakante plaats zal worden benoemd.

. Art. 95.

Bjj het openvallen van de bediening van Deur-waarder, Plaatsbewaarder of Bewaarster, geschiedt de voordracht ter vervulling door een lid der Commissie volgens toerbeurt, bepaald bij Art. 7, en zulks in de gewone vergadering, volgende op die, waarin van de bestaande vakature is kennis gegeven. De naam van het lid, wien de voordracht toekomt, wordt in de notulen vermeld.

Indien zoodanig lid tevens behoort tot de gecombineerde prae-adviseerende Commissie, bedoeld bij Art. 49, neemt hij aan hare werkzaamheden geen deel, noch is daarbij tegenwoordig.

Aet. 96.

Al de beambten, bij Art. 89 vermeld, voor zooveel die door of van wege de Algemeene Commissie worden benoemd, moeten bij hunne aanstelling bewijs van lidmaatschap van de Nederduitsche Hervormde Gemeente aan de Vergadering overleggen; met uitzondering echter van de Opzichters, indien daarvoor redenen bestaan, door de Commissie beoordeeld en als geldig aangenomen.

Aet. 97.

De verplichtingen van elk der beambten, in het voorgaand Artikel bedoeld, worden, voor zooveel noodig, aan-

Sluiten