Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe; wij, die ons indertijd hebben aangegord om ons volk den zegen van een onderwijs naar Gods Woord te verschaffen, wier doel het was, gelijk dit het doel is en blijft, van de meeste leden, die ons steunen, en de meerderheid der studenten, die zich door ons laten opleiden, om de kerken te voorzien van leeraars, die voor Gods Woord zullen beven, zouden niets van doen hebben met de taak, om voor zoover dit in ons vermogen staat, te zorgen, dat dit oogmerk niet wordt verijdeld, maar integendeel, zoo goed mogelgk wordt bereikt!

Dit gaat er bij mij niet in. Hoe plausibel ook de redeneering zg, die iets dergelijks zoekt te betoogen, zij is m. i. eene vruóht van zelfbedrog en een voorbeeld van sophisterij.

Neen, dan hebben wij de zaak anders opgevat, toen Prof. Rutgers zijne „Vrije studie* schreef.

Toen de Theologische Faculteit, destijds nog in wording, met de Synodale Commissie der Christ. Geref. Kerk te Leiden samenkwam om zekerheid te erlangen, dat van die zijde, den weg tot de bediening des Woords, voor onze kweekelingen niet zou worden versperd!

Op de vergadering te Utrecht werd echter gezegd, dat ofschoon wij wel in het algemeen gesproken predikanten wenschen te vormen, dit niet speciaal met het oog op de Nederlandsche Hervormde Kerk behoefde te geschieden.

In allen ernst, mijne Heeren en Broeders, gaat dit wel op?

Beschouwen wij, op het voetspoor van de //Wet op het Hooger Onderwijs", de Theologie louter als wetenschap? Zoo niet:

Behooren dan niet bijna alle leden onzer Vereeniging tot deze Kerk?

Zulleu onze kweekelingen op de vraag „waarom zij Theologie bestudeeren aan de Vrije Universiteit/', niet bijna ad unum omnes ten antwoord geven, „omdat wij predikant willen worden in de Hervormde Kerk?"

Vergis ik mij in de meening, dat wij de vroegere Staats-üniversiteit. toen zij èn de Kerk èn daarin het beginsel des geloofs losliet, op meer zuiveren grondslag wilden remplaceeren; lag m. a. w. het doel onzer stichting, niet in de Hervormde Kerk?

Er bestaat ook eene andere „Christelijke'' Kerk in den lande, die „Gereformeerd" is.

Zeer zeker, zelfs meer dan eene.

Op het voetspoor van onze vaderen, houden wij ook de Luthersche voor eene „gezuiverde" Kerk. Maar wat zou dit?

Hebben de Afgescheidenen, om hier alleen van hen te spreken, behoefte aan onze theologische faculteit ? Immers; na de krachtsinspanning van den laatsten tijd, die zeker geen tendenz verraadt óin ons te utiliseeren, minder dan ooit?

Zijn de kweekelingen, die vandaar tot ons kwamen, strikt genomen niet veeleer als gasten, dan als zonen van onze Alma Mater te beschouwen

Sluiten