Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In een ander geval dan het zgne, zou ik een tijdelijk verblijf in de Vereenigde Staten aanbevelen, thans meen ik dat de omweg door België wellicht niet alleen korter, maar ook beter zou kunnen zgn.

Zoodra die weg voor hem, door ons is gebaand, zou ik wenschen, dat ook geannonceerd werd, waarom de Heer H. in overleg met ons had gemeend, geene ontgdige maatregelen te moeten provoceeren.

Deze aankondiging moet van zelf incidenteel geschieden. Mijn voorstel is, dus:

2°. dat zij, die zich geroepen achten in dezen de Universiteit te vertegenwoordigen, zich tot de kerken wenden met de mededeeling dat onze eerste kweekeling gereed is en in vrij willige ballingschap is gegaan, met mededeelingen van de redenen, die hem daartoe hebben genoopt,

deze gelegenheid te baat te nemen, om duidelijk en krachtig uit een te zettën, wie wij zgn, wat wij willen, op welken grond ons recht steunt, welke beletselen wij ontmoeten, welke beteekenis ons optreden voor de Kerk heeft, waarom wij, buiten de Kerk staande, ons niet tot de Synode kunnen wenden, maar ook waarom het daarom juist op anderer weg ligt te zorgen, dat het middeleeuwsch en goddeloos monopolie van het staatsonderwijs ophoude, en eindelijk aan te toonen welke gevolgen uit eene hardnekkige weigering om onze jongelingen tot de bediening des Woords toe te laten zouden voortvloeien.

Hierdoor komt de geheele verantwoordelijkheid van den bestaanden toestand voor de Synode, wordt het punt van verschil tusschen ons en haar tot eene kwestie van beginsel gemaakt, waardoor ons volk moet voelen, en blijkt het tevens, dat de Universiteit als zoodanig zich wel op een buiten- maar niet een onkerkelijk standpunt stelt en dat zelfs dit laatste slechts voorloopig is, tengevolge van den abnormalen toestand, waarin de Kerk zich bevindt.

Bg de stichting van onze school zgn wij m. i. den rechten weg ingeslagen, toen wg ons in de bekende missive op eene waardige wijze tot d e Kerken hebben gewend.

Wg hebben dus slechts met dit antecedent te rekenen en ons bij dat schrijven aan te sluiten.

Met ietwat meer schroom waag ik het, dan verder voor te stellen:

3°. dat de publieke opinie ook stelselmatig in dezen zin worde bewerkt,

De kwestie moet toegelicht, nog anders en beter dan dit door een brief zal kunnen geschieden.

Het is inderdaad niet moeielijk ons goed recht uiteen te zetten en de zaak zoowel aan de orde te stellen als te houden, op eene wijze, die ons én medehelpers, zelfs onder de tegenstanders bezorgt, én tevens belet, dat de Synode ons in eene valsche positie brenge, door ons eene vrijheid te gunnen, waarvan wij ons niet zonden mogen bedienen.

Mijne aarzeling om dit laatste voor te stellen, vloeit voort uit de overtuiging dat deze maatregel zgne uitwerking zal missen, indien hij niet de sym-

Sluiten