Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

len willen omhelzen, heeft de heer bauduin, gewezen Vicaris van Soumois, het echter als pligt geacht, in onze nienwe kapel eene opentlijke belijdenis van zijn geloof af te leggen.

In eene zeer eenvoudige maar krachtige aanspraak, heeft de heer batjduin eerst een geschiedkundig overzigt gegeven van de omstandigheden die hem gebragt hebben tot het lezen én onderzoeken der Heilige Schrift. Vervolgens heeft hij de oorzaken blootgelegd, waarom hij de Roomsche Kerk verlaten heeft. Daar hij de talrijke dwalingen dezer Kerk niet kon ontwikkelen, heeft de heer baudüin zich slechts tot drie derzelve bepaald:

1°. Set verbod van Rome, het Woord Gods te lezen en te onderzoeken.

2°. De Mis.

3°. De Biecht.

De heer baudutn heeft zeer duidelijk en juist door schriftuurplaatsen, deze drie dwalingen der Kerk van Rome aangetoond ; hij heeft krachtig bewezen, dat Rome noodzakelijk het licht des Evangelies moet vreezen. (2 Kor. II: 16, 17); dat de goddelijke Openbaring het zoo genaamd misoffer veroordeelt; en dat de biecht, zoo als dezelve in de Roomsche Kerk wordt uitgeoefend, niet alleen strijdig met Gods Woord, maar ook zonder kracht is.

Hier volgen' eenige trekken uit het vertoog van den heer bauduin, hetwelk met de grootste aandacht is gehoord geworden ").

. . . . »Inderdaad, deze drie dwalingen zijn van het hoogste

*) De lezer gelieve niet nit het oog te verliezen, dat de heer Bauduin nu bevrijd is van de naauwe handen, die den Roomschen Priester aan de leugen binden en van de waarheid verwijderd houden. Onze broeder heeft zich niet zoo zeer met geloofstwisten willen inlaten; hij heeft alleen villen spreken, omdat bij geloofd had.

Sluiten