Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gcwigt in bet leven van den Katholiek. Men kan niet genoeg herhalen dat den Roomsch Katholiek een vaste grond voor zijn geloof ontbreekt, en dat hij nimmer rekenschap zal kannen geven van de hope, die in hem is, zónder zijne toevlagt te nemen tot de getuigenissen der Kerk, dat wil zeggen; van den mensch."

• Door het volk het lezen van Gods Woord te verbieden, berooft de Roomsche Kerk hetzelve van dat geestelijke en hemelsche voedsel, dat alleen het hart kan doen ontbranden van de goddelijke liefde en bezielen met de kracht, die zoo noodzakelijk is, om de hinderpalen te trotseren, welke de Christen eiken dag op den weg der zaligheid ontmoet."

»De Heilige Geest veroordeelt deze dwaling ook opentlijk, door op vele plaatsen der Schrift, de lezing van dit Goddelijke Woord aan te bevelen: » Onderzoekt de Schriften," spreekt de Heere jezüs tot ons, » want gij meent in dezelve het eeuwige »• leven te hebben, en die zijn het, die van Mij getuigen" "

»Wat de mis betreft, iedereen weet, dat de Roomsch Katholiek, door deze voorgewende offerande, die eene daadwerkelijke verloochening is van de afdoende kracht der eenige en eeuwige offerande van Christus, Gode de eer meent te bewijzen, welke men Hem verschuldigd is; terwijl hij op deze wijze de ware vereering verwerpt, Waarvan de Zaligmaker spreekt, als Hij zegt: »Nu is de ure gekomen in welke de »»ware aanbidders den Vader zullen aanbidden in geest en »»in waarheid.""

«Het is onbegrijpelijk, wanneer er ten minste geen wonder van den vorst der duisternis in gemengd is, dat men nog kan leeren en gelooven, dat de offerande van den Zaligmaker moet herhaald worden, wanneer men plaatsen leest, als deze: »Xoch » ook, opdat Hij zich zeioen dikmaals zou opofferen, gelijk de »hoogepriester alle jaren in het heiligdom ingaat met vreemd ■ bloed ; (anders had Hij dikwijls moeten lijden van de grond»legging der wereld af) maar nu is Hij eenmaal in de vol-

Sluiten