Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

» einding der eeuwen geopenbaard, om de zonde te niet te doen »door zijn zelfs offerande. En gelijk het den mensehen »gezet is eenmaal te sterven, en daarna het oordeel; alzoo »ook Christus, eenmaal geofferd zijnde, om veler zonde weg »te nemen, zal ten anderen maal zonder zonde gezien zooroden, van degenen , die Hem verwachten tot zaligheid. = (Hebr. IX; 25—28)"

«Kan hetgeen ter gedachtenis van jezus Christus is ingesteld jezus Christus zelf zijn? Ontkent men niet geheel en al de volmaaktheid der offerande van jezus Christus, die de zonden zijns volks gedragen heeft, wanneer men die offerande herhaalt en vernieuwt?"

»Wij gaan met stilzwijgen de Schriftuurplaatsen voorbij, waaruit duidelijk blijkt, dat de magt van te binden en te ontbinden, niet aan de priesters der Roomsche Kerk is gegeven, maar wel aan al degenen, die het Evangelie van jezus Christus in hun harte hebben aangenomen."

Niemand kon met meer kennis van zaken over de oorbiecht spreken dan de heer bauduin, die, als Roomsch Priester zich door eene dagetijksche ondervinding heeft kunnen overtuigen, dat de overgroote meerderheid der Katholieken slechts welstaanshalve biechten, of ook om een zekeren schijn van godsdienst te behouden, zonder dat hun dikwerf herhaaldelijk biechten de minste verandering in hun gedrag te weeg brengt.

Ten slotte heeft de heer bauduin zijnen nieuwen broeders verzocht, hem met hunne gebeden voor den troon des Heeren bij te staan.

Na deze vrij lange aanspraak van den heer bauduin, heeft onze leeraar dien broeder bedankt uit naam onzer Kerk, en hem aangemoedigd te volharden in den weg, welken hij zoo moedig is ingetreden, de genietingen dezer wereld verlatende om met Christus te zijn. De vergadering heeft hartelijk ingestemd met het slotgebed van den heer poinsot, om den Heer te smeeken, onzen nieuwen broeder al zijne geestelijke

Sluiten