Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zegeningen te willen schenken, en heeft Hem verheerlijkt met het zingen van Gezang 85 vers 3. (fransche bundel).

Na het verhaal van dit treffend tooneel, dat weder eene ware zegepraal van het Woord der waarheid op de afgodendienst is, gelooven wij aan de vrienden onzer Kerk en van het rijk Gods genoegen te doen, door hun eenige bijzonderheden mede te deelen omtrent den heer bauduin, wiens voortgang in het Evangelisch geloof wij sedert bijna een jaar hebben knnnen nagaan.

De heer bauduin is geboren te Fagnolle (provincie Namen), uit fatsoenlijke boerenouders. Bij vele dezer familiën beschouwt men het bijna als noodzakelijk, dat een lid der familie den geestelijken stand omhelze °).

De heer bauduin kwam dus, zonder eigentlijk zijner roe- \ ping bewust te zijn, op het kleine Seminarium van Floreffe t). Van dit gesticht, waar men den kweekeling reeds tot blinde gehoorzaamheid opleidt, door hem te leeren, dat hij meer moet gehoorzamen aan de- scholastieke godgeleerdheid dan aan het Woord des Heeren, ging de heer bauduin naar het Seminarium te Namen.

Om eenigzins een denkbeeld te geven van de bezigheden der jonge lieden, die tot den geestelijken stand worden opgeleid, zullen wij hier alleen aanmerken, dat het onderwijs aan dit Seminarium bijna uitsluitend bestaat, in het. bestuderen van

*) In de Roomsche Kerk moet hij, die in den geestelijken stand wil treden, ten lij er eene pauselijke dispensatie zij, een. bewijs van eigendom overleggen, hetwelk toont dat hij vaste goederen heeft, die hem eene jaarlijksche rente van twee honderd francs opleveren.

De Roomsche Kerk zal moegelijk onder de eigenschappen, welke Je Heilige Geest eischt van hem, die zich aan de heilige bediening wil wijden, en welke vereisen ten men aantreft in den eersten Brief van padlds aan timotheds, die van eigenaar kannen vinden. (ftltr?' '

t) De schrijver dezer nota is voor twee jaren in de kerk van het Seminarium te Floreffe geweest, waar hij, onder de gebedenboeken van twee honderd kweekelingen te vergeefs gezocht heeft naar het heilige boek , waarin de Zoon des menschen de belofte van het eeuwige leven geeft aan allen, die in Hem gelooven. In dezen, gelijk lij zeggen-, aan den Heer gewijden tempel, beeft hij alleen de litaniën der Maagd gevonden.

Sluiten