Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verhandelingen over de boete, het Avondmaal, het huwelijk en de talrijke plegtigheden der Roomsche Kerk.

De verzameling dier nietige, onbeduidende pligten is vervat in een werk, getiteld: les Rubriques.

Het licht der waarheid staat op het Roomseh-Katholieke Seminariën niet op den voorgrond ; want men eischt niet van hen, die, gelijk zij zeggen, bestemd zijn om voor de zielen te zorgen, dat zij deze waarheid onderzoeken, omdat de Roomsche geestelijkheid niet geroepen is, de kennis des Evangelies te verspreiden.

Gedurende den tijd zijner godgeleerde studiën, zijn er bij den heer bauduin twijfelingen opgekomen, omtrent het gezag der Kerk in geloofszaken, door het lezen van een traktaatje, getiteld: De leeringen der Roomsche Kerk, vergeleken met de H. Schrift.

Dit traktaatje was uit CharWfoi medegebragt door een zijner broeders, die met de glasblazerijen dezer plaats handel drijft in spaath, en de beer bauduin las hetzelve gedurende de vacantie.

Hij las het niet met het doel om iets te loeren; want hij kon zich niet verbeelden, dat de godsdienst» welke men de Protestantsche noemt, op eenigen bewijsgrond ofopdeeene of andere schriftuurplaats berust; maar weldra werd hij getroffen door de juistheid der aanhalingen van de bijbelplaatsen, en door derzelver duklclijken en helderen zin, die de leer der Roomsche Kerk geheel omverwerpt.

Ook waren de twijfelingen, die het lezen van deze en andere verhandelingen bij hem had doen ontstaan, niet geheel en al verdwenen.

Als een eenvoudig en stil nadenkend priester werd de heer bauduin, bij het verlaten van het Seminarium, geplaatst als Vicarius-Coadjutor in het kerspel van Soumois.

Eene bijzondere omstandigheid gaf aan zijne twijfelingen nieuw voedsel.

Sluiten