Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar ach ! zoo zij slechts om wereldschc reden gedrongen worden, is hun lot nog veel beklagenswaardigder.

Gij zult misschien verwonderd zijn, dat een Protestantsch lecraar de slavernij, onder welke gij en uwe ambtgenooten zuchten, zoo goed kent. Deze verwondering zal echter ophouden, wanneer ik u zeg, dat ik zelf Roomsch-Katholiek ben geweest, en dat wij daarenboven de theologie en de tucht uwer Kerk bestudeerden; en dat wij eindelijk in menigvuldige betrekking staan tot priesters, die in uwen toestand verkeeren. In Frankrijk en elders bevinden zich nog eene groote menigte eenvoudige priesters, die onder hunne slavernij zuchten, en hunne banden slechts met siddering dragen.

Maar omdat gij talrijke hinderpalen hebt te overwinnen, moet gij daarom terugdeinzen? O neen, dat is volstrekt mijne bedoeling niet. Verlaat die ongelukkige Kerk, die het geloof verzaakt, en zich gebaad heeft in het bloed der martelaren van jezus; want haar oordeel is nabij, en het zal een verschrikkelijk oordeel zijn. Maar wilt gij, dat God u in den gewigtigen stap, lot welken gij wilt overgaan, zegene en dat Hij u helpe, zoo moet bet eene zaak des geloofs zijn.

Uit overtuiging alleen moet gij de Roomsche Kerk verlaten. De eerste raad, dien ik u nu hier te geven heb, is: Bid veel. Lees ijverig het Woord des Heeren, dat onze eenige regel des geloofs is. Vergelijk de leerstellingen der Roomsche Kerk met de leerstellingen van het Nieuwe Testament; maak n eene geheel nieuwe dogmatiek, niet volgens dezen of genen geleerde, maar volgens den alleen Wijze, onzen Heer jezus chbistus. Werk en bid, bid en werk. Scheid deze twee zakeu niet van elkander ; want de ware Christelijke dogmatiek verkrijgt men niet, zoo als de menschelijke wetenschappen: het verstand is slechts een middel, dat door den Heer bestuurd, vernieuwd en gezuiverd moet worden.

In uwe Kerk, waar de mensch zich in de plaats heeft

Sluiten