Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet aas ongelegenheid kannen- blootstellen, en anderdeels, omdat zij zeer vereerend zijn voor hem die ze ontvangen hoeft.

Door deze openbaarmaking kwetsen wij niemands belangen. Wij hebben geen ander doel, dan om door documenten aan de vooringenomene Katholieken en Christenen te bewijzen, dat de heer bauduin zich van Rome heeft afgescheiden door de verkregene overtuiging, dat Rome de waarheid niet heeft; en dat het door hem genomen besluit geheel vrijwillig is geweest. In één woord, wij willen bewijzen, dat de heer bauduin niet tot het getal der geestelijken behoort, die Rome verlaten, omdat zij vooruit zien, dat zij om hun gedrag door Rome zouden verlaten worden.

Den 7den Junij ontving de heer bauduin van den heer gros" jean, Président van het groot-seminarium van het bisdom Namen, het volgende antwoord :

Namen, 7 Junij 1851. Waarde Heer bauduin! Daar ik U over eene gewigtige zaak wenschte te spreken, zoudt Gij mij verpligten, indien Gij zoo spoedig mogelijk eens bij mij kwaamt. Zoudt Gij niet, omdat het toch met den spoorweg zoo gemakkelijk gaat, aanstaanden Maandag of Dingsdag, 's morgens of later kunnen komen? Gij kunt gerust alleen met mij spreken; ik zal U als vriend ontvangen, en Gij kunt er op rekenen, dat Gij U niet znlt beklagen over eenen stap, die geheim zal blijven, zoo Gij zulks begeert, en dien ik mag vergen van uw goed hart, en van de naauwe betrekking, die er verscheidene jaren tusschen ons bestaan heeft. In de verwachting, dat Gij aan mijn verzoek zult voldoen, blijf ik, Mijnheer baudutn! Uw toegenegene en dienstwillige dienaar,

(get.) gbos-jjean.

President.

Daar deze brief onbeantwoord was gebleven, heeft Monsei-

Sluiten