Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gegrepen, is geene groote heldendaad, len minste naar de wereld; de wereld noemt het niet edel en grootsch, van eene heerlijke betrekking en oude gewoonten afstand te doen, om den weg der waarheid te volgen; maar dit verhaal, hoe eenvoudig ook, is rijk aan leeringen voor den Christen, die den prijs eener ziel kent. ib^möS

Laat ons den Heer danken, die onzen broeder van de slavernij der dwaling en der afgoderij heeft bevrijd! Lof en eer worde Hem toegebragt, die zijnen zegen heeft gegeven op een traktaatje van een broeder onzer Kerk!

En gij, priesters der Roomsche Kerk, en gij Roomsch Katholieken, mijne broeders! ik smeek u, denkt eens na, over den prijs uwer ziel; en gij opregte zielen, die naar ruste haakt, en zeer gelukkig zoudt zijn, den vrede gevonden te hebben, vraagt en onderzoekt den wil des Heeren, welke in de Heilige Schrift is geopenbaard. Gehoorzaamt dit Woord en niet den menschen.

Gij zult voorzeker in dit Woord niets vinden van de vereering der heiligen, van aanbidding der hostie en der heilige Maagd, van vasten en van niet vasten, en van zooveel dingen die men u, als noodig voor het Christendom, heeft opgedrongen; maar gij zult er toch den volkomen zaligmaker en den vrede uwer zielen in vinden. Laat u niet teruggehouden door de voorgegevene duisterheid van dat Woord; want er staat in deze Schrift geschreven: «Indien dan gij, die boos zijt, weet uwen kindeven goede gaven te geven, hoe veel te meer zal de Hemelsche Vader den Heiligen Geest geven dengenen, die Hem om denzelven bidden?"

Zoekt dan, waarde broeders ! naar de kennisse van Hem, die gezegd heeft: »Ik zal u be'sproeijen met rein water, en gij zult gereinigd zijn; en Ik zal u van al uwe besmettingen en afgoden reinigen."

Dr. SCHÖNFELD, Charleroi, 28 Jnlij 1851. Ouderling der Gemeente te Charleroi.

Sluiten