Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tigen, die slechts aanzien wat voor oogen is, het wel allerminst zouden vermoeden.

Het natuurlijk gebied betreden wij thans niet meer. De wereld heeft voor alles wat bekeering, wedergeboorte of bevinding heet slechts een' glimlach van medelijden of een spottend woord over. Zij wendt van dat goede onverschillig en roekeloos zich af, nog vóór zij er iets hoegenaamd van genoten heeft. De dwazen! Eenmaal zullen ze het tot hunne eeuwige schade ervaren, dat men met alles kan spotten, maar dat het daarom nog niet weggespot is. Doch ook hierin wordt de Schrift vervult, die zegt: «Niemand kan tot Mij komen, tenzij dan dat de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke."

»Bekeeringsgeschiedenissen," — zoo hoorde ik eens beweren ? — j>hoe heilzaam ze ook soms kunnen werken; welk een' invloed ten goede ze ook mogen kunnen uitoefenen, hebben echter dit nadeel, of zoo ge liever wilt, deze schaduwzijde, dat ze weieens als formulieren of exempels worden beschouwd, waarnaar de lezer zijne bevindingen afmeet. Komen die niet overeen met hetgeen hij in zulk een bekeeringsverhaal leest, dan begint hij te twijfelen of het werk der genade in hem wel waarheid is. lnstede dus, dat hij door die lectuur bevestigd en opgebouwd wordt jn het allerheiligst geloof, begint hij te wankelen."

Niemand zal zeggen, dat die bewering van grond ontbloot is. Maar zullen wij daarom afzien van ons plan om de ervaringen van eene Christin te boek te stellen? Neen, integendeel, de predikant zelf, die zoo sprak, zou zulks niet hebben gewild, allerminst, wijl hij van zeer nabij met deze Christin bekend was. Het was er hem dan ook alleen om te doen, om te waarschuwen voor een verkeerd gebruik van bekeeringsgeschiedenissen. Doch het misbruik veroordeelt het gebruik niet, en niemand zal zoo dwaas zijn om een mes weg te werpen, alleen omdat het door onhandig gebruik iemand eene wonde toebracht.

Uit het leven van eene Christin. En die Christin was mijne moeder. Zal ik meer woorden noodig hebben om reeds terstond van uwe aandacht verzekerd te zijn?

Sluiten