Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mate, allermeest waar het haren zielestaat betrof, en telkens, als ik gereed was om de pen ter hand te nemen, moest ik mijzelven afvragen of zij het goedkeuren zou, indien ze het weten kon wat mijn voornemen was.

Maar ik weet toch ook, dat het steeds haar ernstig streven was om zoo mogelijk anderen ten zegen te zijn, en aan dat heerlijk, Godegevallig doel kunnen deze bladzijden wellicht dienstbaar zijn.

Die overweging deed ten slotte alle aarzeling wijken, en nu is het mij eene oorzaak van groote vreugde, dat ik eenigen tijd geleden met de Redactie van De Vriend in kennis kwam. Ik deelde haar het een ander van mijne onvergetelijke moeder mede, en het gevolg was, dat zij mij uitnoodigde terstond aan den arbeid te gaan. Zij wilde mijn werk als Premie op den Scheurkalender Honigdroppels geven.

Zie, dat was iets, verre boven mijne verwachting. Openlijk betuig ik haar hiervoor mijnen dank, want daardoor ben ik er zeker van, dat deze bladzijden gelezen zullen worden in kringen, waarin ze tenvolle op hare plaats zijn en waarin zij, die er het onderwerp van uitinaakt, het liefst verkeerde.

Gelijk ik reeds eenmaal zeide, — nu mijne moeder is heengegaan , — nu zie ik eerst recht in wat ik in haar verloren heb. Maar evenzoo moet ik het betreuren, dat ik over niet meer bronnen te beschikken heb. Was het plan, om hare ervaringen in het licht te geven, bij haar leven in mij opgekomen, en had zij er hare goedkeuring aan geschonken, dan zouden die bronnen ongetwijfeld talrijker zijn. Zij had dan zeker hare aanteekeningen uitgebreid en aangevuld.

Kort voor haren dood sprak ik met haar over hare nalatenschap, en het was toen, dat ze tot mij zeide: »Ge zult ook nog eenig schrift van mij vinden."

Dat schrift heb ik gevonden, en ik aanvaardde het als een kostbaar en heerlijk kleinood. Ziedaar eene van mijne bronnen.

Maar ik vond bovendien gelukkig nog iets anders. Het was een bundel brieven, door haar jaren geleden aan eene bloedverwante, die ook den Heere vreesde, geschreven. Dat was

Sluiten