Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo het mij in de Inleiding wellicht niet volkomen gelukt is om den lezer bekend te maken met het terrein, waarop, en de omgeving, waarin ik hem wensch te brengen, — mij dunkt, dan spreken deze regelen voor zichzelf.

; 'tls de taal van eene moeder, die zielsbedroefd is over den dood van haar jongste kind, maar ook, 't is ontegenzeggelijk en onmiskenbaar de taal van eene, die bekommerd is over haren zielestaat en heilbegeerig uitziet naar verlossing. Opmerkelijk is ook in dit opzicht hare klacht over het gemis van een waardig leeraar, die niets anders predikte dan Jezus Christus en Dien gekruist. En voor die klacht bestond maar al te veel reden.

De predikant toch, die geroepen was om in hare woonplaats het Evangelie te verkondigen, dischte zijnen hoorders wilde kolokwinten op. Van de dingen van Gods Koninkrijk sprak hij niet, en evenmin van hetgeen er gekend moet worden om de zaligheid te beërven. Ongeveer dertig jaren heeft zij daar gewoond, en eerst in de laatste tien jaren kwam er in dien jammerlijken toestand eene verandering ten goede, toen de Heere ook in dat gedeelte van Zijnen wijngaard een' arbeider uitzond, die geen ander fondament wilde leggen dan hetgeen eenmaal gelegd is, namelijk Christus Jezus.

De schrijfster drukt het niet met zoovele woorden uit, maar het is als tusschen de regels te lezen, dat zij hare bloedverwante benijdt, die eiken rustdag gelaafd en verkwikt werd aan de onuitputtelijke bron van Gods Woord. En geen wonder, dat zij haar min of meer benijdt; meer nog: het is een gunstig teeken, want wie het niet te doen is om de zuivere Waarheid te hooren, zal er zich weinig van aantrekken, dat den Heiland de kroon van het hoofd gerukt wordt. Hem, die geene behoefte heeft aan brood, deert het niet, dat het in zijne woonplaats niet verkocht wordt. En dit geldt zoowel voor natuurlijk als voor geestelijk brood.

»Wij barstten allen in tranen uit," — zoo schrijft zij. Daaruit kan worden afgeleid, dat er behalve de ouders ook nog anderen bij dat sterfbedje tegenwoordig waren. En dat is ook zoo. Een zoon van ongeveer zeven jaar en twee dochters, de eene acht

Sluiten