Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

latene papieren meermalen gewaagt van »dat zware kruis."

Toen zij den daar straks door mij aangehaalden brief schreef, was zij ongeveer negen jaren gehuwd. Op eene andere plaats in dat schrijven, hetwelk ik niet geheel heb weêrgegeven, daar het ook zaken behelst, die den lezer geen belang kunnen inboezemen, spreekt de schrijfster met grooten lof van haren echtgenoot. Zij zegt onder meer: »Mijn goede man weet niet -wat hij doen zal om mij wat op te beuren."

Welnu, evenmin als- zij het toen kon vermoeden, dat haar eenmaal ook de beide meisjes van het moederhart zouden worden gescheurd, — even weinig zou zij het toen hebben geloofd, als men haar had gezegd, dat die »goede man" later allengs zóó van karakter en hoedanigheden zou veranderen.

En toch is dit geschied. Tot zijne verontschuldiging kan misschien worden aangevoerd, dat het hem in zijne betrekking in de maatschappij niet bepaald meeliep. Vaak werd hij in zijne beste plannen gedwarsboomd; zijne eerlijkste bedoelingen werden meermalen miskend, en in zulke gevallen gebeurt het niet zelden, dat de tegenspoeden en wederwaardigheden op de huisgenooten worden gewroken; aan hen koelt de onverstandige man en vader dan zijnen wrevel, instede van juist in den huiselijken kring verademing en rust te zoeken van al de bebeslommeringen des levens. Men kan dit betreuren; men kan er zich aan ergeren, — het blijft niettemin een onwederlegbaar en betreurenswaardig feit, — een feit, dat aan eensgezindheid en liefde, ja, bovenal ook aan het geestesleven zeer veel afbreuk doet en dus de noodlottigste gevolgen na zich sleept.

Aanvankelijk een strijder voor de Waarheid, —dat wil zeggen: de h i s t o r i s c h e waarheid en de wetenschap des geloofs, — werd hij langzamerhand onverschilliger, totdat de Heere hem overgaf aan de verharding zijns harten. Toen nam het lijden van mijne moeder eerst recht een' aanvang en werd hij voor haar wat eenmaal de vrouw van Job voor haren echtvriend werd.

»Is dat nu die God, dien gij zegt te dienen?" Deze of dergelijke uitdrukkingen waren niet zeldzaam en wel instaat om het geloof op eene zware proef te stellen. Daarbij meende hij in eigene schatting volmaakt te zijn, en bij het kleinste geschil

Sluiten