Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zulke goede leeraars en vriendinnen, die u hiertoe opleiden; die u bevestigen in uw allerheiligst geloof. Maar dat voorrecht heb ik vroeger ook gehad, en toen heb ik niet willen volgen; toen heb ik mij niet willen laten leiden. Waar zou ik dan nu aankomen ?

Doch een oogenblik later kwamen mij deze woorden voor: »»Zij zullen allen van God geleerd zijn."" En toen riep ik uit: »»0, Heere Jezus, wees Gij dan zelf mijn Leermeester; leer mij maar wat ik doen moet en geef mij Uwen Geest, opdat Die mijn hart besture!""

Dien ganschen avond was ik hiermede werkzaam, en den anderen morgen stond ik weêr even droefgeestig op. Ik had geen' lust om ter kerk te gaan, omdat, gelijk ge weet, bij onzen predikant het ware zielevoedsel niet te verkrijgen is. Maar toch nam ik mij voor om dien Sabbatdag niet nutteloos door te brengen. Nogmaals nam ik uwen brief ter hand, en dat schrijven verwekte bij mij eene zekere jaloerschheid. Ik geraakte aan het bidden: »»Och, Heere, Gij weet hoe ik gesteld ben; ontferm U mijner! Leer mij den weg door U bepaald, opdat het Koninkrijk niet van mij weggenomen worde maar kome over mij en mijn huis."" In deze en dergelijke woorden mocht ik tot den Heere de toevlucht nemen. Daarna las ik, onder opzien tot God om Zijnen zegen, Psalm LI, en zoo mocht ik den geheelen dag werkzaam blijven.

Het was afgesproken, dat wij 'savonds een poosje bij een' goeden vriend en zijne vrouw zouden doorbrengen. Nu, dit geschiedde; maar ik was niets op mijn gemak; ik had gedurig mijn' toestand wel willen vertellen, want mijn gemoed was vol. Ik achtte mij gelukkig, toen het oogenblik van scheiden gekomen was en ik mij te bed kon begeven. Maar ik kon niet slapen; lang lag ik wakker en steeds biddende. Eindelijk viel ik in eene onrustige sluimering, waaruit ik echter alweer spoedig ontwaakte met deze woorden als in den mond: »»Gods offers zijn een gansch verbroken geest, Door schuldbesef getroffen en verslagen."" Hierdoor geraakte ik aan het bidden en sliep dien nacht niet meer. De beide volgende dagen bleef ik hiermede vervuld, wat ik ook deed of waar ik mij ook

Sluiten