Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

behagen om in de eenzaamheid 's Heeren aangezicht te zoeken. Nu is dat juist omgekeerd, ja, het smart mij menigmaal, dat er zooveel jaren zijn verloopen, waarin ik dien onuitputtelijken schat des Bijbels had kunnen onderzoeken. Als het mij nu eens donker is, dan zou dat dierbare Godswoord mij meer kunnen vertroosten en wijzer maken tot zaligheid.

Nogeens: veel is er veranderd, en vooral het boek der Psalmen is tegenwoordig mijne lievelingslectuur, maar toch komen er dagen, waarop ik niet anders kan doen dan aan mijn' genadestaat twijfelen. O, als het dan vanbinnen alles duisternis is, dan roep ik weieens uit: »»Heere, behoed mij voor bezwijken, want ik ben een worm en geen man!"" En zoo biddende, verneem ik dan soms eene stem, die mij influistert: »»Gij meent het zoo niet, en dan bezondigt gij u nog meer."" Aan welk een' strijd ben ik dan ter prooi.

Toen ik u mijn' vorigen brief schreef, had ik het zoo goed, zegt ge. Ge kunt niet begrijpen hoe verwonderd ik over die woorden was. Ik dacht van mijzelve juist het tegendeel, maar dit lezende, vroeg ik mij af: »»Zou ik het dan waarlijk goed hebben gehad? Zou ik dan ook meer genieten dan ik nog gevoel of erken?"" Neen, dat ging mijn begrip te boven, maar toch zou ik mij grootelijks bezondigen, als ik zeide, dat ik het goede nooit genoot. Het gaat bij afwisseling; nu eens goed, dan weêr slecht; nu tot bezwijkens toe vol, dan weêr bemoedigd en getroost.

Daarbij zijn onze vijanden weêr druk bezig om ons het leven zuur te maken. Toen ik een paar dagen geleden daaronder eens zeer gedrukt was, kwamen mij aanstonds deze woorden in het hart; »»Mijn raad zal bestaan, en Ik zal al Mijn welbehagen doen."" Ik durfde niet ontkennen, dat zulks van den Heere kwam. Zondagmorgen ontwaakte ik met deze regelen: »»De Heer' is mij tot hulp en sterkte, De Heer' zal mij getrouw behoên. Zoo God mijn troost en hulp wil wezen, Wat zal een nietig mensch mij doen!"" Ik was daaronder zeer aangedaan, en onder mijn dankgebed biggelden de tranen langs mijne wangen. Toen kwamen deze woorden mij voor: »»De Heere is mijne levenskracht, — voor wien zou ik vervaard zijn."" Ja, hoe bedrukt

Sluiten