Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nare toestand; nergens had ik lust in, en alles stond mij tegen; ik walgde van alles. Toen mocht ik er bij worden bepaald hoe de mensch toch eerst zulk een mishagen aan zichzelven moet gevoelen, indien hij in waarheid zalig worden zal, want aan zulke walgelijke zondaars heeft God in Zijnen Zoon een welbehagen."

Ook deze weinige regelen toonen het ten duidelijkste aan, dat de Heere het goede werk in haar begonnen had; dat Hij haar van vóór de grondlegging der wereld had uitverkoren, dat ook vóór haar eene onverwelkelijke, onbevlekkelijke en onverderfelijke erfenis in de hemelen werd bewaard. Wat mij in dezen brief immer het meest trof en aantrok, — het is de verdwijning, het minder gevoelen van de lichaamskrankte, toen zij, — en blijkbaar niet tevergeefs, — hulp en heul zocht in Gods Woord, dat is, met andere woorden, bij God zelf.

HOOFDSTUK VI.

We slaan den blik in een' volgenden brief:

»Na lijden komt verblijden. Ja, zoo is het. Weder heb ik overvloedig stof om te roemen in de goedertierenheden Gods, die Hij telkens bij vernieuwing aan ons, onwaardigen, onverdiend bewijst.

Het heeft den Heere behaagd ons jongste dochtertje van voor de poorten des doods te redden. Sedert ik u het laatst schreef, werd het kind door eene ongesteldheid aangetast, die in negen van de tien gevallen den dood ten gevolge heeft. Gij kunt denken hoe beklemd mijn gemoed was; ik kon niet anders doen dan tot God zuchten om redding van onze lieveling.

En mijne smeekingen werden genadiglijk verhoord; de Heere heeft de middelen, die tot herstel werden aangewend, willen

Sluiten