Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor ons heeft gestort. Want, och, de kommer en de zorgen dezer wereld houden niet op.

Dezen middag boog ik nog mijne knieën om den Heere voor Zijne weldaden te danken, maar, o, met hoeveel gebrek ging dat gepaard; ik dacht: ik deed het niet hartelijk genoeg; als de Heere hier maar een welgevallen in had! Daarbij komen dan sommige zonden, die mij als met den vinger aangewezen worden; die mij zóó drukken, dat ik een gestadig mishagen aan mijzelve heb. Dikwijls roep ik dan uit: »»Heere Jezus, Gij weet toch mijne begeerte; mijn zuchten is voor U niet verborgen. Is het nog geene waarheid geweest, — o, geef dan, dat het waarheid worde; nüjne zonden zijn mij toch dikwijls tot smart, zoodat ik somtijds wel met Jona zou zeggen: Het is mij beter te sterven dan te leven. Och, Heere, zie toch op mijne ellende neder; schenk mij maar een' zachtmoedigen en stillen geest, die kostelijk is voor U; maak mij maar eene onderdane van het Koninkrijk van Uwen lieven Zoon, dat bereid was van vóór de grondlegging der wereld voor allen, die Gij getrokken hebt uit eeuwige goedertierenheid."" En toch, hoewel zulk bidden met tranen vergezeld gaat, — toch wordt het mij gedurig bestreden, dat ik niet goed bid; dat het uit geene ware begeerte komt.

En nu, met verlangen zie ik alweêr eenig schrijven tegemoet, want het is al wat er hier voor mij in dat gewichtig werk te vinden is. Gij weet: in de kerk vind ik niet wat ik zoek, en het is menigmaal mijne bede of het den Heere mocht behagen om hierin op de eene of andere wijze verandering te brengen. Hij toch is alles machtig, en hetgeen wij meenen voor ons ten kwade te zijn, — dat beschikt God voor ons ten goede."

In radeloozen angst stond die moeder bij haar kind , dat blijkbaar in doodsgevaar verkeerde. Maar zij zocht hulp bij Hem, — en bij Hem alléén, — die zelfs bij het naderen van den dood nog uitkomst kan geven.

Hoe groot is het voorrecht der kinderen, die eene Christenmoeder hebben. Maar niet minder groot is de schat, dien d e man in eene Christenvrouw bezit. Waar hij vaak zou morren en zich

Sluiten