Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïk moest maar onophoudelijk des Heeren goedheid grootmaken en bewonderen, en nog ben ik in die heerlijke, zielzalige stemming. Straks las ik ftt IV, waar geschreven staat: «Verblijdt u in den Heere allen tijd; wederom zeg ik: verblijdt u! Weest in geen ding bezorgd, maar laat uWe begeerten in attes door bidden en srfieeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uwe harten en zinnen bewaren in Christus Jezus."" Daarna sloeg ik het Psalmboek opett, juist LXXI, derde Pauze. »»0, Heere!"" — zoo riep ik uit, — »»welke heerlijke beloften! Maak mij dankbaar, o, God!"" Want het was of ik gevoelde, dat ik die beloften mocht aannemen.

Vandaag en ook gisteren kwam mij gedurig dat regeltje uit den Lofzang van Maria in de gedachte: »»Hoe heilig is Zijn Naam !'w Ik werd als uitgedreven om het op te zoeken, en toen las ik verder: »»Laat volk bij volk te zaam barmhartigheid verwachten; Nu Hij de zaligheid, Voor die Hem vreest, bereidt, Door al de nageslachten.""

Waarlijk, als men zóó gesteld is, dan gevoelt men eerst tenvolle de Waarheid van hetgeen de Heere Jezus eenmaal zeide: »»Mijn juk is zacht en Mijn last is licht."" Dan kan men roemen in die eeuwige liefde Gods, vrije gunst alleen, die Hem bewoog om doemschuldige zondaren met zichzelven te verzoenen. O, mochten wij maar meer, — mochten wij altijd zoo gestemd zijn! En het is méérmalen mijn gebed: »öOch, Heere, geef, dat ik Q diene met blijdschap!"" Want het is Zijn wil, dat wij Hem met lofzangen prijzen. Het is waar: leven is strijden, maar toch, hoe heerlijk is de overwinning! Mochten wij meer in het geloof leven."

Met zekerheid is het mij niet gebleken wie de man geweest is, die de schrijfster op dien voor haar onvergetelijken avond kwam bezoeken en in Gods hand het middel mocht z§n otn haar in de ruimte en tot meerdere verzekerdheid des geloofs te brengen. Zijn naam wordt door haar nergens genoemd.

Toch heb ik reden om te vermoeden, dat ik hem dikwijte

Sluiten