Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Neen, er was toen geene bizondere welsprekendheid noodig om die hoorders tot tranen toe te bewegen , want de dicht opeengedrongene schare was reeds geroerd en bewogen, nog vóór zij den drempel van het bedehuis betrad. En in de onmiddellijke nabijheid van dat bedehuis, — daar getuigden versche grafheuvels van de wonden, die geslagen waren; daar zouden er wellicht spoedig ten grave worden gebracht, die heden nog het Woord des levens van de lippen des predikers mochten vernemen.

Helaas! dat die goede indrukken zoo spoedig verdwijnen en die ernstige roepstemmen zoo roekeloos in den wind worden geslagen, zoodra de Heere in Zijne groote goedertierenheid het: »Tot hiertoe en niet verder!" hooren doet. Zóó is de mensch van nature, maar toch, de eeuwigheid alleen zal het verklaren hoevelen in die dagen de goede keuze hebben gedaan.

De Engel des verderfs beklom ook onze vensteren, en nooit heb ik het beter verstaan dan toen hoe gevaarlijk het is om zijne bekeering tot op het sterfbed uit te stellen. In den vroegen morgen werd mijne zuster ongesteld, en eer de avond geheel was gedaald, lag zij reeds in hare laatste woning.'

Wat een dag!

Reeds spoedig was het te bespeuren, dat wij haar zouden moeten verliezen, en nog hoor ik de woorden van vader en moeder als 'tware tegelijk: »Kind, bid voor uw herstel. en anders voor uw eeuwig welzijn, — voor de eeuwigheid."

Bidden! — Ja, de nood doet bidden. Ook dat heb ik toen krachtig ervaren. Wij baden allen. »Heere, Gij, die alles machtig zijt, och, herstel haar! Maar is Uw weg anders, — neem haar dan in genade aan; reinig haar in het bloed, dat Uw lieve Zoon, Jezus Christus, eenmaal voor de zonden heeft gestort!" Dat waren de woorden, die telkens door ons werden herhaald, — herhaald op gebogene knieën, terwijl heete tranen langs de wangen biggelden.

Ook de lijderes zelve bad voortdurend, zy het ook slechts zuchtend en fluisterend, want hare stem was al spoedig bijna geheel weg.

Overigens vernamen wij weinig van haar, en wat zij nog

Sluiten