Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in Christus met u honden wil, san uwe ziel en aan die der uwên heilige! Daaraan hebben wij allen, — daaraan hebt gij nu in 't bizonder voor dit en het volgend leven behoefte. Voorwaar, gij hebt reden om bedroefd te zijn; een dierbaar kind is u van 'tharte gescheurd. O, rijk, heerlijk, onuitputtelijk rijk, dierbaar Evangelie van Christus, den Zoon Gods en des menschen tevens! Ook voor zulk een geval; in dit lot, in deze moeielijke omstandigheid des levens, hebt gij troost, hebt gij balsem voor de geslagene wonde, hebt gij hartversterking, opbeuring uit bedroefdheid, zijt gij door Hem, die het in Zijne onuitsprekelijke genade gegeven heeft, eene kracht Gods tot zaligheid. Aanbiddelijke genade in Christus voor zondaren, voor doodschuldigen gelijk wij zijn.

Sla het elfde hoofdstuk van Johannes' Evangelie op; lees en herlees het, biddende, dat Hij het u leere verstaan. Zie den nooit volprezenen Zaligmaker bij de bedroefde zusters en bij het graf van haren geliefden broeder. »»Hij weent met haar.*"" Geene onnatuurlijkheid wordt van u geëischt; geert bedwingen van het gevoel, van de smart des harten. Neen, laat vrij de tranen vloeien, waarmede gij uw verlies betreurt. Maar, wat ik u bidde, stort dan ook uw hart voor Hem uit. Hij toch stelt geen' afstand; Hij geeft geene reden van onvrij moedigheid. Integendeel, Hij is aantrekkelijk, —- wat zeg ik, — Hij is ook dierbaar, onuitsprekelijk dierbaar voor het hart. Hij is zielverkwikkend, zielverrukkend, opbeurend, innemend, — zóó innemend, dat Hij de harten inneemt, verteedert, ja, dat Hij u dringt om m bij aanvang of bij vernieuwing voor Hem op de knieën te werpen en aan Zijne voeten om genade te smeeken; om droefheid naar God, die eene onberouwelijke bekeering tot zaligheid werkt.

Werp u dan met al uwe behoeften, nooden en ellende op Hem; verwacht alleen van Hem wat gij behoeft. »«Zoo-wat Bij u zeggen zal, doe dat!"" En Hij zal u zeggen: »»Zoo gij gelooft, gij, zult de heerlijkheid Gods zien,"" De heerlijkheid Gods! Ja, dat is moeiehjk te verstaan; dat is niet licht om te gelooven. Maar, Gode zij dank! Hij vraagt het niet van u om het in eigene kracht te doen, neen, Hij kent n; God zal u door Zijnen H. Geest trekken en het u leeren; Hij zalukracht

Sluiten