Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in deze omstandigheden David kunnen nazeggen: »»Ak mijn geest in mij overstelpt was, zoo hebt Gij mijn pad gekend; ais de gedachten zich binnen in mij vermenigvuldigden, hebben Uwe vertroostingen mijne ziel verkwikt.""

God, de toevlucht der Zijnen, geve u door den H. Geest te gelooven, dat het 's Vaders liefste kinderen zijn, die Hij het meest kastijdt en beproeft ten hunnen nutte; het is alles wijsheid en liefde wat ons onder Zijn bestuur overkomt, al is ons zulks onverklaarbaar en duister; Hij legt Zijnen kinderen hierbeneden een kruis op de schouderen, opdat zij het hart niet zouden zetten op eenig ding buiten Hem; opdat zij losser zouden worden van de wereld; opdat zij zouden toenemen in zelfverloochening en alzoo meer gevormd zouden worden voor, en verlangend zouden uitzien naar dat volmaakt zalig leven Daarboven, waar geene rouw of droefheid meer zullen gekend worden en waar de dood niet meer zijn zal.

Gode eerbiedig te zwijgen en met Job te betuigen: t> «Zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet ontvangen T"' — dit zij aw voorrecht bij het bittere van den lijdensbeker, dien Hij u op de hand heeft gezet, opdat uit 's Heeren handelwijze ware levenswijsheid en bedachtzaamheid geleerd worde, want de Heere komt als een dief in den nacht, en niemand weet de ure zijns doods. Mocht de Heere ons die waarheden toch bestendig diep op het harte drukken!

Ook te dezer plaatse is de slaande Engel gekomen. Zeide ik u 1.1. Zondag, dat wij tot heden genadiglijk waren verschoond gebleven, — eer de Dinsdag ten einde was, waren er reeds zes lijken begraven.

God uit den hemel spreekt 1 Zullen de menschen hooren en opmerken?"

Het blijkt uit deze beide brieven voldingend, dat de schrijvers van nabij met de treurende moeder bekend waren. Zij wisten, dat zij eene vrijgekochte des Heeren was, en hunne woorden van troost en bemoediging vonden weerklank in haar gemoed.

»Zoo gij gelooft, gij zult de heerlijkheid Gods zien, en uwe

Sluiten