Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze brief als antwoord moest dienen. Reeds eenmaal heb ik er aan herinnerd hoe de brieven van moeder en zuster steeds met door tranen benevelde oogen en trillende vingeren geschreven waren. En de inhoud was daarmeê geheel in overeenstemming. De gemoedsgesteldheid der schrijfsters was meestal die van den dichter, toen hij Psalmen als LXXVII en CXXX te boek stelde.

Nu, daar was alleszins reden voor, — dat wist ik maar al te goed, en waar ik niets of ten minste weinig kon doen om in dien beklagenswaardigen toestand eenige verandering te brengen, hoe gaarne ik zulks ook zou hebben gewild; hoe gaarne ik den druk zou hebben verlicht en het leven voor haar dragelijker gemaakt, — daar trachtte ik het oog te vestigen op de lichtzijde, die toch nooit ontbreekt waar een schaduwkant gevonden wordt; die te meer in het oog springt naarmate de schaduw donkerder is. Ik zinspeelde er dan somtijds op of zij bij het overstelpend leed het goede geheel voorbijzagen, en of het niet een weinig ondankbaar was om steeds te klagen, waar er toch nog voor zooveel te danken en te roemen viel. Dat had ik toen weder gedaan, en het antwoord, dat er opvolgde,was dus alleszins verklaarbaar.

»Als uw wensch vervuld wordt, dan vind ik eenmaal bij u steun voor de aarde."

Ook deze woorden vereischen eenige toelichting.

Jonge menschen kunnen sterven, maar oude menschen moeten sterven. Ziedaar eene waarheid, waarop niets valt af te dingen. Wel hadden wij bij herhaling in onze familie gezien, dat de kinderen de ouders kunnen vooruitgaan, maar de nu nog overgeblevene dochter had zich toch langzamerhand gemeenzaam gemaakt met het denkbeeld, dat zij hare moeder zou overleven. Duidelijk blijkt dit ook uit hetgeen zijzelve schrijft: »Wat bindt mij aan het leven, als onze lieve moeder weg is."

Maar indien zulks nu werkelijk alzoo geschiedde; indien de dochter bestemd was om te blijven leven, nadat de moeder gestorven was, nadat ook de vader zou zijn heengegaan, — hoe dan?

Hoe dan ? — Dat was voor haar eene vraag van niet geringe

Sluiten