Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

straks verdubbeld zal worden, — daar zult ge het terstond alweder ervaren, dat de Heere zich aan u niet onbetuigd laat daar zult ge van uw stervend kind de troostvolle woorden vernemen; daar zal het door die veege lippen u worden toegefluisterd: »Ik heb voor u gebeden; vrees niet! De Heere zal voor u zorgen. Dat heeft Hij mij beloofd."

Overigens sprak zij weinig, en daar'was reden voor. Bijna onafgebroken lag zij in hevige koortsen, die ook op het denkvermogen een' vernielenden invloed uitoefenden. De onsamenhangende woorden en uitdrukkingen waren daarvan een duidelijk bewijs, en meermalen gaf zij blijk de omstanders niet te kennen, zelfs hare moeder niet.

Herhaaldelijk had zij haar verlangen te kennen gegeven om mij te zien, en ziet, toen ik gekomen was, — toen zag zij mij even aan, maar ook terstond daarna wendde zij het reeds vermagerd en ingevallen gelaat van mij • af. O, dien vluchtigen blik, zoo onbeschrijfelijk weemoedig, vergeet ik nimmer.

Daarbij was de borst zeer aangedaan, wat waarschijnlijk het gevolg was van 'eene ongeneeslijke kwaal, — de asthma, — waaraan zij haar leven lang geleden heeft, en soms zóó hevig, dat ik, een' ganschen nacht bij haar wakende, elk oogenblik geloofde den laatsten adem te zullen opvangen.

In één woord: zij heeft vier weken smartelijk geleden, en toch, geene enkele klacht is aan hare lippen ontgleden. Slechts éénmaal klonk het op een' toon, die door de ziel sneed en de tranen uit de oogen perste: »Nog zoo jong!"

Natuurlijk ontbrak het niet aan bewijzen van hartelijke deelneming, en het is een waar woord: »In den nood leert men zijne vrienden kennen."

Zij deed in haar leven vaak in stilte wel; zij schuwde de stulpen van armen en ongelukkigen niet, en toen zij naar hare laatste rustplaats gedragen werd, waren er velen geroerd, en menige stille traan is op haar graf geplengd. Kortom, zij was geacht en bemind bij arm en rijk, en iedereen beijverde zich dan ook om haar zoo mogelijk eenige lafenis te bieden, eenige verkwikking te bezorgen. Helaas! de heerlijkste spijzen kunnen

Sluiten