Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om haar, maar voor mijzelve was ik bitter bedroefd. Och, op mijn' ouden dag valt het zoo zwaar te dragen. Mocht ik maar meer gelooven wat ik dezer dagen nog las: »»Waarheen mijn weg ook gaat, Hij is gebakend door Gods raad.""

»Het blijft hier alzoo hetzelfde. Zeer treurig gestemd ben en blijf ik, en ik zou weêr een'brief met klaagtonen kunnen vullen. Over elf dagen verjaart haar geboortedag. Ik gevoel me maar zoo eenzaam en ben bij tijden geheel in gedachten verzonken, 't Is altijd en overal of ze mij met hare lieve, zachte oogen aankijkt, en, helaas! overal is hare plaats ledig.

De dominee heeft mij verschillende leerredenen gebracht. O', als er lust is, dan is er zooveel schoons te lezen, en als men dit dan met een heilbegeerig hart mag doen, dan wordt het een blijvend goed voor de eeuwigheid. Ik las onder meer eene predikatie over het Pinksterfeest, maar ik had een oogenblik, dat ik als verslonden en boven het stof was. Dat zalig, doortintelend gevoel, dat ik ondervond, kan ik met geene woorden uitdrukken. Ik dacht: zou de Heere mij wegnemen? O, dat zijn oogenblikken als 't ware van 's Heeren nabijheid.

Het spreekt vanzelf: dat ging weêr over, maar toch, ik kon nu met eenige blijdschap aan mijne dochter denken; het was alsof" mijn hart zong en ik in hare vreugde deelde, waar ze aanzat aan de bruiloft des Lams. Dat is, — zoo las ik, — eene eindelooze vreugde in de tegenwoordigheid des Bruidegoms; dat is de vervulling der belofte: »»Zie, lk ben met u, alle de dagen tot de voleinding der wereld."" Dan geene droefheid meer; dan zijn alle tranen gedroogd. En, o, juist die belofte, aan onze afgestorvene gedaan, is nu vervuld. O, wat kon ik gelooven en wat was ik verheugd in mijnen God.

Zie, dat zijn rustpunten voor de vermoeide pelgrims, en daardoor wordt dat verborgen leven, voor niemand hier zichtbaar , onderhouden; onderhouden door de liefde, de onveranderlijke liefde en getrouwheid van God. Dan leert men verstaan wat het zegt , dat Hij geene zonden in Zijn' Jakob, noch overtredingen in Israël ziet.".........

»Ik dank u voor hetgeen ge mij meêdeelt omtrent de preek van Ds. M. Dat: »»Ziet, hij bidt!"" dat zal wel wat in gehad

6

Sluiten