Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde; in de menschen een welbehagen!"" op volmaakte wijze uit te galmen. En als ik dan op zulke tijden dien heerlijken sterrenhemel aanschouwde, waar de rechtvaardigen blinken als de sterren en op gouden harpen spelen, — o, wie het bij ervaring kent, zal met mij instemmen, dat die liefde en dat vurig verlangen sterker is dan de dood; vurige kolen, die al het water van de zee niet zou kunnen uitblusschen.

En dan te bedenken, dat alles vrije genade is, eeuwige liefde, getrokken met goedertierenheid, en dat men er zelf niets aan heeft toegebracht, maar dat de Heere Zijn eigen werk bekroont; dat Hij het begon en zal voleinden om het eeuwig welbehagen. —

'tls nu Zondag, acht dagen na Paschen, het feest der opstanding van den verheerlijkten Christus. »»Ik vaar op tot Mijnen Vader en uwen Vader, tot Mijnen God en uwen God."" Dat zeide Hij tot Zijne bedroefde Maria. Zalig wie dat woord voor zichzelf mag aannemen: »»Mijn Vader en uw Vader, Mijn God en uw God.1'" Welk eene eer, welk eene onbegrijpelijke zaligheid den Koning der koningen, den God des hemels en der aarde zijn' God en Vader te mogen noemen. En toch is het zoo; dat heil, die zaligheid werd verworven door Gods eigen', eeniggeliefden Zoon, die één was met God, den Vader, ja, God zelf, maar mensch werd om zondaren met God te verzoenen. Dat heilig wonder, waar zelfs engelen begeerig zijn in te zien. Hij was meer dan een profeet om te leeren; Priester in eeuwigheid om te reinigen. Daarom kon Hij tot Zijn' Vader zeggen: »»Ik wil niet, dat deze in het verderf nederdale: — Ik heb verzoening gevonden."" Hij was Koning om Zijn vrijwillig gemaakt volk eeuwig te regeeren, en hoe gaarne schaart zich dat volk onder dien Christus, die de banier draagt boven tienduizenden, — en de naam van die banier is: liefde voor Zijn volk. —

't Is vandaag weêr Zondag, de heilige rustdag, waarop de Heere rustte van Zijn werk. Daarom bleef er ook eene rust over voor Zijn volk, — hier aanvankelijk, maar eeuwig Daarboven. Duizenden zullen heden weêr opgaan naar het huis des gebeds; velen met heilbegeerige harten. —

Sluiten