Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te worden opgebouwd en bevestigd, om hem mijn verborgen leed te openbaren, mijne bezwaren hem te klagen, mijne vreugde hem te doen kennen. Ach! wie mist hem, zoo als ik? Ik heb mijn besten vriend, mijn trouwsten raadsman, mijn krachtigen steun verloren! Ddt gemis, God alleen kan het vergoeden, Hij, die meer dan het schepsel is. Ik treur, ik betreur mijnen vader, eenen vader, zoo als er niet velen zijn, die mij dierbaar en onvergetelijk blijft, wien ik, naast God, zooveel, ja alles te danken heb, die mij God en Zijné waarheid leerde kennen en met woord en voorbeeld mij geleerd, gesterkt, getroost heeft, ook in mijne ambtsbediening, bok in mijn verborgen leven voor den Heer. Tranen uit het diepst eener diepgewonde ziele heb ik gestort op zijn stoffelijk overschot, bij zijne laatste rustplaats; met tranen heb ik zijne nagedachtenis geëerd voor mijne gemeente, met het woord der vertroosting, op mijnen vader van volle toepassing: »Zalig zijn de dooden, die in den Heere sterven, van nu aan; ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hunnen arbeid, en hunne werken volgen met hen." Tranen vloeijen mij nog dagelijks uit het oog, wanneer ik zijner gedenk, en wanneer doe ik dat niet? Ik schaam mij dit geenszins. Een zoon zal zijnen vader eeren! Zou ik het den mijnen niet doen? Ik, zijn zoon, zijn eenig overgeblevene, dien hij zoo teeder liefhad, dien hij duizendmaal in zijn gebed begreep, dien hij, ook nog stervende, gezegend heeft! Daar zijn er die mijne droefheid billijken, die met mij treuren; ook benevens mijne beide zusters en onze naaste betrekkingen. Kinderen, behuwd- en kleinkinderen gevoelen Ie zamen wat hij voor hen geweest is; en een aantal vrienden die hem gekend en gewaardeerd hebben, gevoelen het met ons. Nogtans, neen! daar is geen opstand tegen God in mijne ziele. Hij gaf, Hij liet ons zeer lang Zijne gave behouden; Hij ontnam en Hij heeft welgedaan. Eene rijpe vrucht is voor den hemel ingezameld; sou ik niet berusten, niet stil zijn voor God? Zou ik mijn dierbare zijne vreugd misgunnen en de ontmoeting met de hem vooruitgegane gade, onze even teeder beminde moeder, en zooveel

Sluiten