Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij noemt deze gedachten eenvoudig, vatbaar voor uitbreiding, veel overlatende voor het nadenken. Het is zoo: hij spreekt vooral tot het gemoed; hij schrijft niet voor de geleerden, dan alleen tot herinnering; hij geeft slechts wenken en roert aan, waar hij breed had kunnen uitweiden. Dit echter vermeerdere uwe belangstelling en dringe u om het gelezene te wijeken en te wegen en te vergelijken met gevoelens, die van deze verschillen. '

Ik houd mij overtuigd dat het standpunt, waarop dit geschrift u plaatst, het juiste is, en men tot dat standpunt niet geraakt, zoo lang men het oude verwerpt, omdat velen dat oude verwerpen en het nieuwe goedkeurt, omdat velen, in spijt van de duidelijkste ervaring, dat.prijzen. Men zal dan alleen tot dat standpunt komen, wanneer men de gebeurtenissen heeft leeren beschouwen in het licht van Gods, niet der menschen woord; en wanneer men, zichzelven regt hebbende leeren kennen, Gode heeft leeren geven wat Godes is en den afgod van eigen wil en eigen deugd verbrijzelen.

Eene bedenking, mij op vriendschappelijke wijze gemaakt, wil ik trachten weg te nemen. Zij betrof eenige hier aangeroerde punten, door den Schrijver zoodanigerwijs behandeld, dat daaruit liet bezwaar rees, of niet sommigen, overigens met den voornamen inhoud van dit geschrift vereenigd, hiermede niet zouden kunnen instemmen, en aldus de goede indruk van het geheel zou worden benadeeld, ja verhinderd. Men had inzonderheid op het oog, hetgeen hier gevonden wordt, aangaande de leer der algemeene, welmeenende aanbieding en de Evangelische Gezangen. Van deze beide worden ongunstige dingen gezegd en zij beschouwd als het hunne te hebben loegebragt tot het bederf der Kerk en der leere. Ik geef hierop ten antwoord, dat in dit geschrift wel meerdere punten zijn aan te wijzen, waaromtrent de Schrijver zijne bijzondere zienswijze had, verschillende van de meer algemeene of gewone onder de ernstig- en regtzinnigdenkenden. Men late hem hierin die vrijheid, daar ieder voor zich aanspraak op maakt en late dan het verschil van ge-

Sluiten