Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Adam heeft dit verbond verbroken. Hij heeft het gebod overtreden; hij heeft, volgende de verleiding des Duivels , door moedwillige ongehoorzaamheid den vloek en den dood over zich gebragt. Zoo is adam van God afgevallen en met al zijne nakomelingen gestort in eenen jammerpoel van ellendo , waaruit geen schepselsvermogen immer in staat is hem of een eenig mensch te verlossen. Het menschdom, aan zich zeiven overgelaten, zou in dezen rampzaligen toestand eeuwig hebben moeten blijven. Hier begint zich het Goddelijk verlossingsplan te openbaren. Oneindige wijsheid en liefde hebben middel en weg van verlossing daargesteld. De volzalige God wilde niet, dat alle Adamskinderen zouden verloren gaan; Hij heeft er willen behouden. Alzoo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijnen eeniggeborenen Zoon gegeven heeft tot een Verlosser en Zaligmaker van zondaren. Het eerste verbond verbroken zijnde, rigtte de Heere een nieuw verbond op: het verbond der genade, en daarmede was Zijne Kerk op de zondige aarde gevestigd.

Hoe wij ons die Kerk hebben voor te stellen, leert ons de H. Schrift met genoegzame duidelijkheid. Het is van belang hierop onze aandacht te vestigen, daar wij hier den grond vinden van het gebouw, dat de eeuwen moest verduren , en welks inrigting en gesteldheid ons het best bekend wordt, als wij goede begrippen hebben aangaande zijnen eersten aanleg en vestiging.

Terstond na den val heeft God aan adam en eva nog in het Paradijs het Evangelie der zaligheid bekend gemaakt in deze eerste groote openbarjng en belofte (Gen. III: 15): »Ik zal vijandschap zetten tüsschen u en tusschen deze vrouw, en tusschen uwen zade en tusschen haren zade; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen." Eene openbaring , met regt door vele Godgeleerden genoemd de grond en de wortel van alle volgende openbaringen. Ja, hoewel ik geloof, dat er te dier tijd wel meer uitgebreid, volledig, voor den mensch genoegzaam onderrigt zal gegeven zijn, waarvan in de H. Schrift geene

Sluiten