Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar evenmin alle behouden worden; dat er eene scheiding zou zijn tusschen menschen en menschen, en van nu voortaan slechts twee soorten van menschen op aarde zouden wezen , elk onder haar bijzonder hoofd. Tusschen de twee genoemde partijen zettede de Heere «vijandschap." Eene gedurige tegenkanting en onafgebroken strijd zou er plaats hebben tusschen christüs en den duivel, goddelooze menschen en geloovigen. De Satan en zijne dienaars zouden zich door allerlei listen, verzoekingen, aanvechtingen en vervolgingen aankanten tegen christüs en Zijn volk, om, was het mogelijk, de volvoering van het ontwerp der genade te verhinderen; $ daarentegen zou de Heere christüs en Zijne onderdanen het rijk des Satans weérstand bieden en afbreuk doen. Van God zeiven is deze vijandschap gezet; derhalve zal er voor de geloovigen nimmer vrede met de wereld zijn, maar ook nimmer zal de Kerk of één harer leden wéér onder de magt van het rijk des Satans geraken.

Hoe zwaar «n moeijelijk deze strijd ook mogt zijn, de uitslag zou luisterrijk wezen. »Het zaad der vrouw zal de slang den kop vermorzelen."

De kop der slang is de magt en heerschappij des Satans; het vermorzelen van dien kop geeft te kennen eene geheele overwinning, 's Duivels magt en heerschappij zouden hem ontnomen worden , zoodat hij elke ziel, die christüs toebehoort, te vergeefs poogt in zijn geweld te houden of ,onder de zonde en den dood terug te brengen ; ja, hij zelf zal worden geworpen en voor eeuwig besloten in den poel des vuurs, die voor hem bereid is. Dit zou het zaad der vrouw bewerken , Hij, Gods Zoon, die de menschelijke natuur zou aannemen en in één persoon God en mensch zijn; gelijk hiertoe ook niets minder vereischt werd, dan eene kracht aller schepselen vermogen te boven gaande, eene almagtige Goddelijke kracht. Christüs nu heeft het gedaan door Zijn lijden en sterven, in de dagen Zijns vlcesches; Hij is er nog mede bezig in den staat Zijner verhooging; Hij zal het ten einde brengen ten jongstén dage. En door Hem , en in Zijne kracht

Sluiten