Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dan eens vergaderde de Heère de leden Zijner Kerk bij talrijke menigten; dan weder bij slechts weinigen te gelijk. Nu geschiedde dit meer zigtbaar , in het oog loopend, met grooten luister; dan meer verborgen, schier onbemerkt, onder druk en vervolging. Soms was de gevestigde gemeente in bloeijenden, uit- en inwendigen voorspoed; somtijds in verachtering en tegenspoed. Er zijn tijden geweest waarin de Kerk was als eene helder lichtende kaars, als eene stad op eenen berg; en andere, waarin zij was als een nachthutken in den komkommerhof. Geheele scharen vloeiden wel eens toe en kwamen tot het geloof; maar ook moest men dikwijls klagen: »Wie heeft onze prediking geloofd?" Als nu het woord des Heeren alom gehoord werd, was het eerlang dierbaar en ontbrak het openbaar gezigte. Als vroeger de geloovigen als broeders veilig zamenwoonden, waren zij uiteen gedreven en allerwege verspreid. Van eene andere zijde beschouwd, blijkt het, dat de Heere somtijds vorsten en overheden gebruikt heeft tot het vergaderen , uitbreiden, hervormen Zijner Kerk; terwijl op andere tijden vorsten en overheden vijanden der Kerk waren, de ware belijders vervolgende , en de gemeente zooveel in hen was, pogende uit te roeijen. Koningrijken en gemeenebesten namen niet zelden de ware Godsdienst volksgewijze aan; wederom stonden elders de belijders op zich zelve, zonder bescherming der overheid, ja, was die overheid met de grootste menigte des volks eene valsche godsdienst toegedaan.

Dit alles is vermeld in de H. Schrift, en wordt geleerd door de Kerkelijke Geschiedenis. Juist en treffend is dit ook uitgedrukt in onze Nederlandsche Geloofsbelijdenis, die zegt: »De Kerk is geweest van den beginne der wereld af, en zal zijn tot den einde toe. En deze heilige Kerk wordt van God bewaard of staande gehouden tegen het woeden der geheele wereld, hoewel zij somwijlen eenen tijd lang zeer klein en als tot niet schijnt gekomen te zijn in de oogen der menschen." En verder: «Deze heilige Kerk is niet gelegen, gebonden of-bepaald in eene zekere plaatse of aan zekere per-

Sluiten