Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sonen, maar zij is verspreid en verstrooid over de geheele wereld." (Art. XXVII.)

Hoogstopmerkenswaardig zijn de wegen Gods met Zijne Kerk in de eerste wereld.

In de dagen van enos , de derde van adam , »begon men den naam des Heeren aan te roepen." (Gen. IV: 26.) Eene uitdrukking, die ik met velen onzer Godgeleerden dus versta : dat men openlijk en gemeenschappelijk, met grootere vergaderingen, in daartoe geschikte vergaderplaatsen de Godsdienst uitoefende. Intusschen is het niet te denken dat dit ook niet vroeger zal geschied zijn, op voorgang van en in vereeniging met adam. Maar kaïn en de zijnen hadden gedurende korter of langer tijd dit plegtig Godsdienstoefenen bedorven , vervalscht, doen verflaauwen en bijna stilstaan. Nu zal dan de gemeente zich van deze verkeerden hebben afgezonderd en als een op zich zelf staand ligchaam vertoond. Vooral daar kaïn »uitging van het aangezigte des Heeren, (Gen. IV: 16), om te gaan wonen in het land Nobj" verlatende de landstreek waar adam en zijn gezin hun verblijf hadden, en waar (volgens het aannemelijk gevoelen van sommigen) de Heere gewoon was, in de Schéchinah van tijd tot .tijd aan de menschen te verschijnen. In dezen tijd vinden wij ook de geloovigen, ter onderscheiding van de goddeloozen, «het volk" of »de kinderen Gods" geheeten; terwijl de anderen » zonen en dochteren" of » kinderen der menschen" worden genoemd (Gen. VI: 2.) Wij merken hier op de trouwe zorg van God voor de instandhouding Zijner Kerk, bij het uitbreken der gestelde vijandschap. Adams eerste zoon was reeds een mensch, die God niet vreesde en geen waar lid der Kerke was. Hij betoonde zijne vijandschap tegen zijnen geloovigen broeder, dien hij vervolgde tot den dood. Abel was verslagen, en het scheen alsof met zijnen dood de Kerk zou ophouden uitgebreid te worden. God echter zette in de geboorte van seth een ander zaad voor de Kerk, opdat zij blijven zoude en worden voortgeplant van kind tot kind, tot aan het eind der dagen. Zoo vroeg was dan de Kerk reeds

Sluiten