Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de donkerheid en Hij toonde , dat Zijn Koningrijk niet komt met uiterlijk gelaat, dat het niet door kracht of door geweld wordt bevorderd.

Onder dit alles bewaarde de Heer Zijne waarheid, zoodat zij niet ganschelijk misvormd en vergeten werd; Hij gaf van tijd tot tijd getrouwe leeraars, die tegen de dwaling getuigden en vrijmoedig zich stelden tegen den voortgang van het bederf. Niet zonder hevigen wederstand heeft de Bisschop van Rome zich tot overheerscher kunnen verheffen, en de aanbidding der beelden met de gedrochtelijke leer der Mis is ook niet algemeen geworden, zonder dat zich vele stemmen daartegen hadden doen hooren. Daar werden in den donkersten nacht voor de Kerk nog ware geloovigen gevonden, een overblijfsel naar de verkiezing der genade; men vond ze in gevangenissen, in schamele hutten, in afgelegene bergstreken, of onopgemerkt, of in dreigend levensgevaar.

Wonderlijke regering Gods! Toen de geheele wereld' zich met vereenigd geweld aankantte tegen den weg, dien zij secte noemde, was de Kerk in veel heerlijker toestand, tot verwondering harer vijanden, dan toen de geheele wereld zich tot de Kerk scheen begeven te hebben, en zij niets dan vrienden scheen te bezitten.

De Satan had zich veranderd in eenen engel des lichts en zat op den troon, regerende als in den Naam van Christus. Maar hij zou geenszins overwinnen! Neen! hem moest de trotsche kop vermorzeld worden. Toen het 't minst te verwachten was naar het uitwendig aanzien, stond de Heere op ten strijde. Hij, die eens gezegd had, dat het licht in de duisternis zoude schijnen, stortte Zijn licht in eenige weinige harten, vanwaar het uitgaan zou en eenen te lang ongekenden glans verspreiden. Met de ure der Kerkhervorming brak een nieuwe dag aan voor de Kerk Gods uit de Heidenen.

Sluiten