Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kerkhervorming.

Dc nood was op het hoogst geklommen. Nu gebood de Koning Zijner Kerk verlossing. Door onaanzienlijke werktuigen, naar de meening van de wereld ongeschikt en ontoereikend , begon Hij dat groote werk. Juist hierdoor toonde Hij, dat het Zijn werk was, niet der menschen; juist hierdoor was het aanmerkelijk gevorderd en stond de Hérvorming der Kerk, op vaste groudslagen, eer de bitterste vijanden het bijna vermoeden konden.

De monnik ldther , in bijgeloof opgekweekt, levenslang verbonden aan de dienst van het Pausdom, werd in het hart gegrepen , ontving een geopend oog, zag, erkende de waarheid, verbrak zijne boeijen en trad als hervormer op. De Alregeerder, getrouw en onveranderlijk in Zijne toezeggingen , van het Paradijs af, verwekte dezen man en nam hem midden uit de legerscharen van het rijk des Antichristen, om den vijand, de oude slang, verpletterende slagen toe te brengen. Onverschrokken trad luther, in de almagt van zijnen God, Keizers en Koningen tegen , verhief voor geheele volkeren zijne stem en verkondigde luide, dat wij geregtvaardigd worden zonder de werken, door het geloof, uit genade alleen. De omgeworpen pilaar en vastigheid van het huis Gods werd weder opgerigt en de zuilen van den afgodstempel, door Rome gesticht, waggelden en vielen. God was met luther; daarom vond zijn woord ingang en verspreidde zich zijne leer, geene andere voorwaar dan die van de Apostelen, met eene snelheid, die ieder verbaasde.

Nevens hem gordde de Geest des Heeren calvtn aan, om in andere streken de verdonkerde waarheid aan het licht te brengen. Ook hij had zijn leven niet te lief, als het voor de waarheid van hem geëischt mogt worden. Het behaagde echter den Heere, beide mannen den marteldood te sparen. Zij mogten in vrede ontslapen op hunne legersteden, nadat zij den zegen van boven over hunnen arbeid kennelijk hadden gezien. Ook calvyn had eerst het Pausdom gediend; nu

Sluiten