Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

diende hij den Heere jezus christüs. Eerst den Paus in het Kerkelijke, den mensch in het stuk zijner behoudenis de eer gegeven; nu bragt hij Hem de eere toe, uit wien, en door wien en tot wien alle dingen zijn. Had ldther den snooden aflaathandel, de verdienstelijkheid der werken ten toon gesteld als Godonteerend en zielbedervend; had hij de leer der genade als hoofdzaak gepredikt , verklaard en verdedigd; calvtn handhaafde diezelfde leer tegen den hoogmoed der rede en den waan der eigengeregtigheid, als eene leer van vrije genade, genade , die niet is ecnigzins, maar allezins; genade, die hare bron heeft in en gegeven wordt naar het onafhankelijk, vrijmagtig, eeuwig welbehagen Gods. Lütheh en calvyn — hoeveel hébben zij niet uitgewerkt, en hoe schreven zij te regt alles toe aan dien God, uit wien alle bekwaamheid is!

Spoedig brak de Hervorming door, in de meeste Europesche landen. Vele vorsten en volken namen de van dwalingen gezuiverde leer des Evangelies aan. Zij werd ras gevestigd en de Gemeente kon beschouwd worden als uitgeleid uit het diensthuis van den Antichrist. Het lag inlusschen in het hooge bestel van God, deze uitkomst niet te beschikken, dan alweder in eenen weg van zwaren en bloedigen strijdToen de vijanden zagen, dat hunne hechtste bolwerken werden aangevallen en sommige instortten, spanden zij al hunne krachten in en maakten zich vereenigd op tegen den Heer en Zijnen Gezalfde. Het zwaard werd van wederzijde ontbloot, en de Hervorming kon niet veilig worden geacht, dan nadat de belijders der gezuiverde leer de overwinning hadden bevochten op hunne verbitterde tegenstanders. De Heer bezigde nu tot Zijne gezegende oogmerken niet alleen de stem van moedige predikers, door Hem vervuld met den Geest, die in alle waarheid leidt, maar ook den arm van vorsten en den moed van legerbenden, die de valsche kerk verlaten hadden, en door "s Heeren Geest in ijver ontstoken waren tot verdediging van de waarheid. Eene eeuw na den dood van lüther moest verloopen, eer het oorlogszwaard

Sluiten