Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grooter duidelijkheid dan in dit land. Daar bestaat inderdaad1 een groot verschil (de vergelijking toont het aanstonds) in de wijze waarop God de gezuiverde Kerk hier en in andere oorden gesticht heeft; wij zijn in ons Nederland gunstig bevoorregt boven andere volken, lot wie mede de Hervorming gekomen is; God heeft, ja schitterender dan elders, Zijne heerlijkheid onder ons doen schijnen.

Immers de vestiging der Hervorming wiis bij ons de vestiging onzer onafhankelijkheid. Vrijheid van Godsdienst hebben wij verkregen en tevens vrijheid in den burgerstaat. Ons volksbestaan is met het doordringen der Hervorming gelijktijdig en zaamverbonden geweest; zoodat wij geen vrije Staat zouden geweest zijn, zonder dat wij een Hervormd volk uitmaakten , en omgekeerd niet Hervormd zouden hebben kunnen zijn, indien wij niet onze onafhankelijkheid hadden kunnen verkrijgen. Beide onwederstaanbare voorregten hebben wij aan God alleen dank te welen. Hij verdreef de nevelen van het bijgeloof en Hij verbrak de kluisters der overheersching; tot beide oogmerken den zoo vromen als dapperen Vorst van Oranje gebruikende en voorspoedig makende.

Evenzeer komt in aanmerking dat in de Kerk hier te lande de meest zuivere leer naar het onfeilbare Woord Gods is ingevoerd, beleden en geleerd geworden. Elders werd ook de waarheid van hetgeen haar bedekte ontdaan en als een helder brandend licht op den kandelaar gezet. Maar niet overal had men zoo volledig, zoo geheel alleen, zoo volkomen uit het Woord geschept de waarheid als hier. Misvattingen, ook dwalingen, in andere gemeenten nog overgebleven, werden hier niet gevonden. Elders hing nog eenig overblijfsel uit de Kerk des Pausdoms der gezuiverde gemeente aan; hier reinigde men den ouden zuurdeesem meer volkomen. Elders werden nog banden behouden aan Rome en hare leerstellingen ; hier verbrak men eiken draad, die vroeger gekneld had, hetwelk alles door ieder gereedelijk zal worden toegestemd, die de leer onzer Nederlandsche Kerke, nevens die van andere onroomsche gemeenten gelegd en ze te zamen onder-

Sluiten