Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naijver werd zelfs opgewekt, en de opkomst van het Gemeenebest der Vereenigde Nederlanden, dat bij uitnemendheid Hervormde land, klonk als eene buitengewone mare door geheel Europa.

Wat land is er , dat -zulk een tooneel oplevert van de almagt en genade Desgenen, die den hemel en de aarde bezit, die den volkeren de erfenisse toedeelt? Onze vaders hebben dit land niet geërfd door hun zwaard; hun arm heeft hun geen heil gegeven; maar 's Heeren regterhand, Zijn arm en het lieht Zijns aangezigts, omdat Hij een welbehagen in ons had Ja, wij zijn door de kracht des Heeren, gelijk Israël uit 'Egypte, uitgegaan van onder Romes en Spanjes■ slaverwj. God heeft ons gesteld tot een land en een volk Zijns eigendoms. Hij heeft tot ons gezegd: «Ziet, hier ben Ik; Ik zal u tot een God zijn!" en Hij heeft ons doen zeggen: «Ziet, hier zijn yij en onze kinderen; wij zullen ü tot een volk wezen

Welgelukzalig waart gij toen, o Nederland! Wie was^u gelijk? Gij waart een volk, verlost door den Heere, het schild uwer hulpe, en die een zwaard is uwer hoogheid.

BEGIN VAN AFWIJKING.

Ach, waren wij in die gelukkige gesteldheid gebleven, die God ons verleend had en die de volkoren rondom ons tot jaloerscbheid verwekte! hadden wij naar onzen God blijven hooren en volstandig in Zijne wegen gaan! Dan zou er geen gelukkiger volk op aarde geweest zijn, dan het volk van Nederland tot op dezen dag.

Hetzelfde verschijnsel, dat zich in het Paradijs vertoonde en zich telkens weder vertoonde, ten gevolge van de vijandschap door den Heere gezet tusschen Zijne Kerk en het rijk des Satans, werd in het Hervormde Nederland ras openbaar. De vorst der duisternis, der ware Godsdienst vijandig, trachtte ons Gemeenebest in zijne geboorte te smoren. Het werd hem

Sluiten