Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lige bediening, dat later zoo wrange vruchten voor de Kerk. heeft voortgebragt.

Het is genoeg deze dingen slechts met een woord aan te stippen. Meer ontwikkeld zijn zij te vinden in de schriften van getrouwe Leeraars en andere mannen, die nog in de Kerk waren overgebleven. De Heer verwekte er nog in dit tijdvak, ofschoon niet velen, die openlijk getuigden tegen den voortdringenden stroom van dwalingen. De oogen waren nog niet alle gesloten voor het bestaande en het dreigende kwaad. Er waren er nog wier hart met vrees vervuld werd, wegens de donkere wolken, die zich boven de Kerk van Nederland zamenpakten. Er waren er zelfs die als de Zieners' uit oude dagen, het bederf dat de Kerk aangetast had en het' verderf dat ons hoe langer hoe digler naderde, luide uitriepen en aankondigden. Voor den opmerkzame werd het van tijd tot tijd meer kenbaar, welke bedoelingen de vijanden der Kerk, hoe fraai ze zich ook voordeden, in het harte koesterden en waar zulke gang van zaken eindelijk op uitloopen moest. (Lezenswaardig is het hieromtrent opgeteekende in p. hofstedé's Leven van den Hoogleeraar g. j. nahüis, ten jare 1782.)

Aan krachtige opwekkingen en ernstige waarschuwingen heeft het door Gods goedertierenheid zekerlijk niet ontbroken. Hebben zij indruk gemaakt? Zijn zij ter harte genomen? Dit tijdperk, helaas! kenmerkt zich door verregaande traagheid en onverschilligheid, door diepe zorgeloosheid en onaantrekkelijkheid. De gemeenten in ons vaderland waren volkomen gelijk aan de gemeente van Laodicea, zij waren noch koud, noch heet. De zuivere prediking van Gods Woord was niet geheel verloren en eenige getrouwe Leeraren werden nog gevonden ; maar er was weinig lust en liefde en veel minder ijver en belangstelling in waarheid en Godzaligheid. Leeraars verzuimden de lidmaten in hunne woningen te bezoeken, of verrigtten dat werk als ter loops. Lidmaten hechtten luttel •gewigt aan trouwe prediking of herderzorg. Het getal van ware Godvruchtigen in het land werd gaandeweg kleiner en

Sluiten