Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zins vrij om God te dienen of niet, op zoodanige of op andere wijze; geen mensch, geen Overheid, hoedanig ook geconstitueerd , geene grondwetten, geene staatsinrigtiugen, geene volksverdragen mogen het in iemands keuze laten een God te erkennen of te loochenen, eene Godsdienst te hebben of te versmaden, de wijze van Godsvereoring naar willekeur te bepalen of te veranderen. Geen menschelijke wet mag immer strijdig zijn met de Goddelijke; geen vorst of onderdaan, geen wijsgeer of geleerde mag vrijheid nemen of geven om hetgeen God gebiedt, al of niet te gehoorzamen. De Heer dër Heeren spreekt! Zwijg voor Hem, gij gansche aarde! Het laatste artikel: »dat het volk ten allen tijde het regtbeeft zijnen regeringsvorm te veranderen, te verbeteren, of eenen geheel anderen te kiezen," behoeft slechts gelezen te worden om te doen zien dat het eene wijde deur openzet voor alle soort van losbandigheid, oproer en muiterij.

Dit zijn de gronden waarop in die dagen van goddeloosheid en jammeren, Nederlanders gruweldaden hebben gepleegd, wier namen zelfs hun onbekend hadden behooren te zijn. Gruweldaden! — ja zij hebben 'slands wettigen, door God gestelden Vorst verjaagd en andere Regenten uit hunne posten ontzet; zij hebben de Edelen des volks van hunne regten en waardigheden beroofd; zij hebben de ingezetenen van den eed ontslagen, dien zij voor God hadden gezworen; zij hebben een aantal menschen tot meineedigen gemaakt; zij hebben hen, die aan eed en pligt getrouw bleven, van hun bestaan en welvaart beroofd.

Is het niet meer dan blijkbaar lal het Nederlandsche volk nu van zijne zijde het verbond met God, voor twee eeuwen gemaakt, verbroken, en de betrekking die tusschen den Heer, als den God van Nederland en ons, als Zijn volk, bestaan had, trotschelijk vernietigd heeft? terwijl het de zuivere Godsdienst , waar onze vaderen goed en bloed voor hadden veil gehad, verklaarde niet meer de'-SorJsdienst van de natie te zijn ? God hield dan op, naar onze eigene keuze, de God van dit land te wezen;-wij hielden op Zijn volk te zijn. De

Sluiten